۱۳۹۱ بهمن ۲۲, یکشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [18687] Fwd: Fw: Fwd: یک عکس تبلیغی که به اندازه کلی نوشته مفهوم دارد.---------- Forwarded message ----------
From: samaneh alimohamadi <samaneh_alimohamadi@yahoo.com>
Date: Sat, Feb 9, 2013 at 11:52 AM
Subject: Fw: Fwd: یک عکس تبلیغی که به اندازه کلی نوشته مفهوم دارد.
To:
Cc: saeideh alimohamadi <saeideh.am@gmail.com>, sareh alimohamadi <sareh_alimohamadi@yahoo.com>, AWA <awa.eng@gmail.com>, "fari.yavari@yahoo.com" <fari.yavari@yahoo.com>, parastoo farnia <parastoo.farnia@gmail.com>, A F <feiz62@gmail.com>, maliheh hasani <mal.h008@yahoo.com>
----- Forwarded Message -----
From: SAMANEH RASOULI <s.rasouli_gh@yahoo.com>
To: atena <atena_farhadi@yahoo.com>; azadeh <azadeh_dia@yahoo.com>; nushin <n_khamseh@iominds.com>; samaneh <samaneh_alimohamadi@yahoo.com>; elham_rezaie_e@yahoo.com
Sent: Saturday, February 9, 2013 9:20 AM
Subject: Fwd: یک عکس تبلیغی که به اندازه کلی نوشته مفهوم دارد.


-----
 
 
 
 
هرگز با عزيزانتان هنگامی که در حال رانندگی هستند صحبت نکنید

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MECO Garden" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mecogarden+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 
--

--
--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد، روي خط پايين كليك كنند تا براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
اين ايميل بدليل عضويت شما در گروه تفريح و سرگرمي است.
ايميل گروه اين است. taf_sar@googlegroups.com
اگر از دست ما ناراحت هستيد و نمي خواهيد مطالب ما بدست شما برسد پس خط پايين را كليك كنيد.
taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر