۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۷, یکشنبه

[Anobanini:515] تور روستای شگفت انگیز سرآقا سید - 12 تا 15 خردادماه 1394روستای شگفت انگیز سرآقا سید


12 تا 15 خردادماه 1394

( 3 روزه)


..................

جاذبه های این سفر:

روستای زیبای سرآقا سید
معدن نمک سرآقا سید
آبشار شیخعلی خان
تونل کوهرنگ
چشمه کوهرنگ..................
..................--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر