۱۳۹۳ تیر ۱۲, پنجشنبه

Re: حافظ جان

ravanash shad. khoub fahmideh
 
Sent: Thursday, July 03, 2014 10:37 AM
Subject: Fw: حافظ جان
 


On Thursday, July 3, 2014 1:04 PM, Massi Vishka <vishkamassi@yahoo.com> wrote:
On , Massi Vishka <vishkamassi@yahoo.com> wrote:
On , Massi Vishka <vishkamassi@yahoo.com> wrote:
On Monday, June 30, 2014 11:16 AM, marjan Noor <marjan_88@ymail.com> wrote:
حافظ جان
اخوان ثالث
سیه کاران در میخانه ها بستند حافظ جان
خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان
به مستان می انگور حدها می زنند آنان
که از کبر و غرور و مکر سرمستند ، حافظ جان
خدا گویند و می گیرند جان و مال مردم را 
خدا داند که بس نا مردم و پستند حافظ جان
خدا کی نان جان با شرط ایمان میدهد کس را 
چرا الهیان این را ندانستند حافظ جان
خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد 
یقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان
همان اهریمن است الله و در این شک ندارم من
گواهم ایزدی ایرانیان هستند حافظ جان
ببين شبها چه تاریک است زیر پرچم الله
ببین مردم چه بدبخت و تهیدستند حافظ جان
سلامی کن به خیام آن ابرمرد از من مسکین
بگو پستان در میخانه ها بستند حافظ جان
م . امید
مهدی اخوان ثالث
 
 


--

---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «دوستان راديو گلها» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر