۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [21285] ارسال شعر طنز نبرد رستم و viros

عالی بود. طنز قشنگی است.  .  آقای موحد زاده  دست شما درد نکند. 


2014/1/13 سامان هومن <s.homan67@gmail.com>


---------- Forwarded message ----------
From: Hossin Movahedzadeh <h.movahedzadeh@gmail.com>نبرد رستم و virus
كنون رزم virus و رستم شنو دگرها شنیدستی این هم شنوكه اسفندیارش یكی disk داد
بگفتا به رستم كه ای نیكزاد

در این disk باشد یكی file ناب
كه بگرفتم از site افراسیاب

برو حال  می كن بدین disk هان!
كه هم نون و هم آب باشد در آن

تهمتن روان شد سوی خانه اش
شتابان به دیدار رایانه اش

چو آمد به نزد mini tower اش
بزد ضربه بر دكمه power اش

دگر صبر و آرام و طاقت نداشت
مران disk را در drive اش گذاشت

نكرد هیچ صبر و نداد هیچ لفت
یكی list از root دیسكت گرفت

در ان disk دیدش یكی file بود
بزد enter آنجا و اجرا نمود

كز ان یك demo گشت زان پس عیان
به فیلم و به موزیك و شرح  و بیان

به ناگه چنان سیستمش كرد hang
كه رستم در آن ماند مبهوت و منگ

چو رستم دگر باره reset نمود
همی كرد هنگ و همان شد كه بود

تهمتن كلافه شد و داد زد
ز بخت بد خویش فریاد زدچو تهمینه فریاد رستم شنود
بیامد كه لیسانس رایانه بود

بدو گفت رستم همه مشكلش
وز ان disk و برنامه خوشگلش

چو رستم بدو داد قیچی و ریش
یكی دیسك bootable آورد پیش

یكی toolkit اندر آن disk بود
بر آورد آن را و اجرا نمود

همی گشت toolkit هارد اندرش
چو كودك كه گردد پی مادرش

به ناگه یكی رمز virus یافت
پی حذف امضای ایشان شتافت

چو virus را نیك بشناختش
مر از boot sector بر انداختش

یكی ضربه زد بر سرش toolkit
كه هر بایت ان گشت هشتاد bit

به خاك اندر افكند virus را
تهمتن به رایانه زد بوس را

چنین گفت تهمینه با شوهرش
كه این بار بگذشت از پل خرش

دگر باره اما خریت مكن
ز رایانه اصلا تو صحبت مكن

قسم خورد رستم به پروردگار
نگیرد دگر disk از اسفندیار

-


--
saman homan

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.--
Taybeh Toosi

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر