۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

[Anobanini:437] موسسه بهار: دوره کاربردی ایران شناسي (از منظر توریسم)

موسسه آموزش عالی بهار
برای اولین بار اقدام به برگزاری دوره آموزشی ایران شناسی کاربردی (از منظر توریسم) نموده است88740058
Tourism department
Bahar High Education Institute
Tell:+98 (0) 21 88 74 00 58
Cellphone:+98 (0) 919 126 85 65
 


--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر