۱۳۹۴ فروردین ۲۱, جمعه

[Anobanini:501] آبشار زردلیمه تا پل خدا آفرین 9 تا 13 اردیبهشت ماه 1394 (3 روزه)آبشار زردلیمه تا پل خدا آفرین

9 تا 13 اردیبهشت ماه 1394

( 3 روزه)

جاذبه های این سفر

آبشار زیبا و بکر زردلیمه؛ عریض ترین آبشار شناخته شده ایران با عرض بیش از 150 متر
جنگل ها و مراتع سرسبز زاگرس
دیدار با عشایر بختیاری
رودخانه خروشان بازُفت؛ یکی از سرشاخه های اصلی کارون
آشنایی با جَرّه و تجربه هیجان انگیز استفاده از آن برای عبور از رود بازُفت
پل خدا آفرین؛ سازه ای طبیعی که در اثر ریزش سنگ های بزرگ به صورت پلی بر روی بازفت قرار گرفته است
پلکان باستانی دزپارت؛ سازه ای باستانی و مصنوعی که توسط عشایر برای عبور از پرتگاه های منتهی به پل خدا آفرین ساخته شده است

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر