۱۳۹۴ اردیبهشت ۸, سه‌شنبه

[Anobanini:511] تخت سلیمان تا کرفتو - 24 تا 26 اردیبهشت ماه 1394 (3 روزه)
تخت سلیمان تا کرفتو

24 تا 26 اردیبهشت ماه 1394

( 3 روزه)


جاذبه های این سفر:

بازدید از تخت سلیمان
بازدید از زندان سلیمان
بازدید از غار کرفتو
بازدید از چمن متحرک تکاب
بازدید از گنبد سلطانیه
و
...

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر