۱۳۹۳ اسفند ۹, شنبه

[Anobanini:497] کمپینگ دشت سوسن و دریاچه سد کارون - 9 تا 14 فروردین 1394کمپینگ دشت سوسن
و
دریاچه سد کارون

9 تا 14 فروردین 1394

( 5 روزه)

جاذبه های این سفر

قایق سواری در دریاچه سد کارون
کمپ در استراحت در ساحل دریاچه سد کارون
بازدید از جزایر دریاچه سد کارون
بازدید از دشت سوسن
کمپینگ و استراحت در دشت سوسن

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر