۱۳۹۳ بهمن ۶, دوشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [24777] Fwd: ........زندگی زیباست

William Shakespeare Said :ویلیام شکسپیر گفت :
> I always feel happy, you know why?من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
> Because I don't expect anything from anyoneبرای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم
> Expectations always hurt ...انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ...
> Life is short ...زندگیکوتاهاست ...
> So love your life ...پس به زندگی ات عشق بورز ...
> Be happyخوشحال باش
> And keep smilingو لبخند بزن
> Just Live for yourself and ..فقط برای خودت زندگی کن و ...
> Befor you speak ؛ Listenقبل از اینکه صحبت کنی ؛ گوش کن
> Befor you write ؛ Thinkقبلازاینکهبنویسی؛فکرکن
> Befor you spend ؛ Earnقبل از اینکه خرج کنی ؛ درآمد داشته باش
> Befor you pray ؛ Forgiveقبل از اینکه دعا کنی ؛ ببخش
> Befor you hurt ؛ Feelقبل از اینکه صدمه بزنی ؛ احساس کن
> Befor you hate ؛ Loveقبل از تنفر ؛ عشق بورز
> That's Life …زندگی این است ...
> Feel it, Live it & Enjoy itاحساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

__._,_.___

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use
.
__,_._,___#yiv1097919446 #yiv1097919446 -- #yiv1097919446ygrp-mkp
{border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;margin:10px 0;padding:0
10px;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mkp hr {border:1px solid
#d8d8d8;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mkp #yiv1097919446hd
{color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;margin:10px
0;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mkp #yiv1097919446ads
{margin-bottom:10px;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mkp
.yiv1097919446ad {padding:0 0;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mkp
.yiv1097919446ad p {margin:0;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mkp
.yiv1097919446ad a {color:#0000ff;text-decoration:none;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-sponsor #yiv1097919446ygrp-lc
{font-family:Arial;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-sponsor
#yiv1097919446ygrp-lc #yiv1097919446hd {margin:10px
0px;font-weight:700;font-size:78%;line-height:122%;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-sponsor #yiv1097919446ygrp-lc .yiv1097919446ad
{margin-bottom:10px;padding:0 0;}#yiv1097919446 #yiv1097919446actions
{font-family:Verdana;font-size:11px;padding:10px 0;}#yiv1097919446
#yiv1097919446activity
{background-color:#e0ecee;float:left;font-family:Verdana;font-size:10px;padding:10px;}#yiv1097919446
#yiv1097919446activity span {font-weight:700;}#yiv1097919446
#yiv1097919446activity span:first-child
{text-transform:uppercase;}#yiv1097919446 #yiv1097919446activity span
a {color:#5085b6;text-decoration:none;}#yiv1097919446
#yiv1097919446activity span span {color:#ff7900;}#yiv1097919446
#yiv1097919446activity span .yiv1097919446underline
{text-decoration:underline;}#yiv1097919446 .yiv1097919446attach
{clear:both;display:table;font-family:Arial;font-size:12px;padding:10px
0;width:400px;}#yiv1097919446 .yiv1097919446attach div a
{text-decoration:none;}#yiv1097919446 .yiv1097919446attach img
{border:none;padding-right:5px;}#yiv1097919446 .yiv1097919446attach
label {display:block;margin-bottom:5px;}#yiv1097919446
.yiv1097919446attach label a {text-decoration:none;}#yiv1097919446
blockquote {margin:0 0 0 4px;}#yiv1097919446 .yiv1097919446bold
{font-family:Arial;font-size:13px;font-weight:700;}#yiv1097919446
.yiv1097919446bold a {text-decoration:none;}#yiv1097919446
dd.yiv1097919446last p a
{font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv1097919446
dd.yiv1097919446last p span
{margin-right:10px;font-family:Verdana;font-weight:700;}#yiv1097919446
dd.yiv1097919446last p span.yiv1097919446yshortcuts
{margin-right:0;}#yiv1097919446 div.yiv1097919446attach-table div div
a {text-decoration:none;}#yiv1097919446 div.yiv1097919446attach-table
{width:400px;}#yiv1097919446 div.yiv1097919446file-title a,
#yiv1097919446 div.yiv1097919446file-title a:active, #yiv1097919446
div.yiv1097919446file-title a:hover, #yiv1097919446
div.yiv1097919446file-title a:visited
{text-decoration:none;}#yiv1097919446 div.yiv1097919446photo-title a,
#yiv1097919446 div.yiv1097919446photo-title a:active, #yiv1097919446
div.yiv1097919446photo-title a:hover, #yiv1097919446
div.yiv1097919446photo-title a:visited
{text-decoration:none;}#yiv1097919446 div#yiv1097919446ygrp-mlmsg
#yiv1097919446ygrp-msg p a span.yiv1097919446yshortcuts
{font-family:Verdana;font-size:10px;font-weight:normal;}#yiv1097919446
.yiv1097919446green {color:#628c2a;}#yiv1097919446
.yiv1097919446MsoNormal {margin:0 0 0 0;}#yiv1097919446 o
{font-size:0;}#yiv1097919446 #yiv1097919446photos div
{float:left;width:72px;}#yiv1097919446 #yiv1097919446photos div div
{border:1px solid
#666666;height:62px;overflow:hidden;width:62px;}#yiv1097919446
#yiv1097919446photos div label
{color:#666666;font-size:10px;overflow:hidden;text-align:center;white-space:nowrap;width:64px;}#yiv1097919446
#yiv1097919446reco-category {font-size:77%;}#yiv1097919446
#yiv1097919446reco-desc {font-size:77%;}#yiv1097919446
.yiv1097919446replbq {margin:4px;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-actbar div a:first-child
{margin-right:2px;padding-right:5px;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-mlmsg {font-size:13px;font-family:Arial, helvetica,
clean, sans-serif;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mlmsg table
{font-size:inherit;font:100%;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mlmsg
select, #yiv1097919446 input, #yiv1097919446 textarea {font:99% Arial,
Helvetica, clean, sans-serif;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-mlmsg
pre, #yiv1097919446 code {font:115% monospace;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-mlmsg * {line-height:1.22em;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-mlmsg #yiv1097919446logo
{padding-bottom:10px;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-msg p a
{font-family:Verdana;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-msg
p#yiv1097919446attach-count span
{color:#1E66AE;font-weight:700;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-reco
#yiv1097919446reco-head {color:#ff7900;font-weight:700;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-reco
{margin-bottom:20px;padding:0px;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-sponsor #yiv1097919446ov li a
{font-size:130%;text-decoration:none;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-sponsor #yiv1097919446ov li
{font-size:77%;list-style-type:square;padding:6px 0;}#yiv1097919446
#yiv1097919446ygrp-sponsor #yiv1097919446ov ul {margin:0;padding:0 0 0
8px;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-text
{font-family:Georgia;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-text p
{margin:0 0 1em 0;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-text tt
{font-size:120%;}#yiv1097919446 #yiv1097919446ygrp-vital ul
li:last-child {border-right:none !important;}#yiv1097919446

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر