۱۳۹۳ دی ۲۳, سه‌شنبه

[Anobanini:485] تالاب میانکاله و جزیره آشوراده - 2 و 3 بهمن ماه 1393 (2 روزه)

میانکاله و جزیره آشوراده


2 تا 3 بهمن ماه 1393

(2 روزه)





جاذبه های این سفر

دیدن میانکاله و پرنده های مهاجر
دیدن جزیره آشوراده و پرنده های مهاجر


--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر