۱۳۹۳ دی ۱۵, دوشنبه

[Anobanini:483] تور دوچرخه سواری در مسیر قلعه کرشاهی - 25 تا 26 دی ماه 1393 (2 روزه)


رکاب زنی تا دژ کرشاهی


شب مانی در قلعه دزدها25 تا 26 دی ماه 1393

(2 روزه)
جاذبه های این سفر:


دوچرخه سواری در مسیر کویری قلعه کرشاهی
بازدید از کویر متین آباد
بازدید از قلعه کرشاهی

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر