۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

Re: [لیمو:10853] اگر خرافات رشه كن نشود !!!

ولش کنید این بیچاره پا در هوا را،اول  کار که از این ایمیل ها میفرستاد ادعای مسلمانی نمیکرد و مسخره میکرد ولی حالا شده عین منافقان صدر اسلام،چه حرفای بی سر و تهی به هم میبافه،دقت کنید،جملاتش با هم تناقض داره حتی اگر ما هم نظر ندهیم،بیچاره

2012/8/29 farhad simin <farhadedik@yahoo.com>
والا چه عرض کنم
 
farhad simin
http://www.deldaar.ir/ 


From: Nouredin Ahangarzadeh <ahalimo@gmail.com>
To: "lymoo@googlegroups.com" <lymoo@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, August 29, 2012 11:41 PM
Subject: Re: [لیمو:10845] اگر خرافات رشه كن نشود !!!

مگر مسلماني من در مقام اتهام است ؟؟ كه دفاعي از ان بكنم 
نورالدين

On Aug 29, 2012, at 11:41, farhad simin <farhadedik@yahoo.com> wrote:

سلام
هیچ دفاعی از مسلمانی خودتون ندارید در برابر این موارد مذکور
نکنه انفعال نوعی انسانیت مدرنه؟
 

From: Nouredin Ahangarzadeh <ahalimo@gmail.com>
To: "lymoo@googlegroups.com" <lymoo@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, August 29, 2012 11:00 PM
Subject: Re: [لیمو:10843] اگر خرافات رشه كن نشود !!!

من نفرمودم عرض هم نكردم. نوشته اي را براي شما دانايان أمم با اسم و ادرس نويسنده فرستان تا جوابگو باشيد.  مسلماني من در حد خودم ميباشد و در حد إرشاد نيست چرا كه مسلماني من 
بدرد خودم ميخورد و بس. 
مسلماني من احتياج بدفاع ندارد بخاطر اين كه فقط يك كلمه است ( مسلماني = انسان بودن ) 
أحاديث و داستانهاي ساخنه و پرداخته مردم چه از اهل بيت وچه غيره در مسلماني من جابي ندارد. 
 قران و پيغمبر تنها جاي هستند كه بموقع گرفتاري و .....بأيد يك مسلمان مراجعه كند ولا غير.   بائن دليل است كه از شما ها عاجزانه تقاضاي پاسخگويي كرده ام. تا سيه رو شود انكه درو غش بأشد  نورالدين

On Aug 29, 2012, at 9:22, farhad simin <farhadedik@yahoo.com> wrote:

سلام
جناب نورالدین
فرمودید این ایمیل از طرف شخصی به نام کامران برایتان ارسال شده است و همچنین شخصی در مقابل پیام ها و تلاشهایتان برای آن چیزی که مبارزه با خرافات می خوانید ، به شما توصیه را کرده که اینان را به حال خود واگذار
خوشحال میشوم این سوال را از شخص فرزانه تان جویا شوم که : اگر
 این پیام حرف شما و نظر شما نیست که علی الظاهر نیست
شخص خودتان به عنوان یک مسلمان چنانکه ادعای آن را دارید چه جوابی به این موارد بیست گانه می دهید؟ و نظرتان در مورد آن چیست؟
 

farhad simin
http://www.deldaar.ir/ 


From: Nouredin Ahangarzadeh <ahalimo@gmail.com>
To: Lymoo <lymoo@googlegroups.com>
Sent: Monday, August 27, 2012 3:10 AM
Subject: [لیمو:10807] اگر خرافات رشه كن نشود !!!


اين ميشود كه شخصي با إمضاء كامران بيست مورد براي ( تنها كتابي است كه ) مينوسد و دوستي هم بمن مينويسد كه :
" بابا  بگذار دلشان به داشتن ٤١ امام اده قلابي 
حوش باشد و يا با ديدن اب نمايي در ديواز منزلي
انرا به شمايل امام زمان و نه كس ديگري ( از كجا با اين اطمينان ميگويد خدا مبداند ) نسبت ميدهد
حالا هر چه كه بد و بيراه است را بمن نسبت داده و
حكم مرتدي صادر كنيد 
نورالدين 


Begin forwarded message:

From: yafthe sarami <oghabyafthe@gmail.com>
Date: August 26, 2012 1:59:04 PDT
To: saaye <saaye@googlegroups.com>
Subject: [گروه سایه] قرآن یک معجزه است، میگی نه حالا بهت میگم!!!
Reply-To: saaye@googlegroups.com

1ـ تنها کتاب مذهبی ا ست که توسط ميليون ها مسلمان بدون فهميدن کلمه ای ازآن، بزبان عربی وغالبأ از حقظ قرائت می شود.

2ـ تنها کتابی است که با وجود تعدد تناقضات و خلاف گوئی ها، سخنان تکراری و زائد و غلطهای فاحش، اکثر مسلمانان حتی جرات بزبان آوردن اين کاستی ها را نداشته چرا که بلافاصله گناهکارمحسوب می شوند.

3ـ تنها کتابی است فاقد شرح وقايع به ترتيب زمانی وبخش بندی روشن موضوعات و مطالب.

4ـ تنها کتابی است که اغلب آيه های آن بدون ا رتباط با يکديگرو هيچيک از سوره ها به موضوع ويژه ای اختصاص نيافته بلکه موضوعات مختلفی را برحسب اتفاق شامل می شود.

5ـ تنها کتابی است که ميليون ها مسلمان به غلط براين باورند که درزمان پيامبر تدوين، درحالی که تقريبأ بيست سال پس ازمرگ او گردآوری شده است.

6ـ تنها کتابی است که تعداد زيادی اشتباه گرامری داشته وبارها دستخوش تغيير بوده امــّا مؤمنين متعصب براين باورند که هرگز عوض نشده وخالی از هرگونه اشتباه است.

7ـ تنها کتابی است فاقد هرگونه تئوری واقعی علمی، با وجود اين متعصبين نابينا مدعی پيش بينی تعداد زيادی از تئوريهای علمی توسط آن هستند.

8ـ تنها کتابی است که توسط خشک مغزان متعصب به تمامی به خدای دانا و آگاه و قادر مطلق منسوب می شود درحالی که حتی ده درصد بندگان اين خدا براستی از صددرصد دستورات آن پيروی نمی کنند.

9ـ تنها کتابی ا ست که ادعا می شود به انسانی ترين بودن، درحالی که درآن الله بارها دستورکشتن انسانی توسط انسان ديگر را صادر می کند.

10ـ تنها کتابی است که توسط تيره انديشان مؤمن بعنوان کتابی که بيشترين حقوق زن را در نظرگرفته محسوب می شود، درحالی که زنان توسط احکام خدائی آن مورد بيشترين ستم ها و اجحافات قرار گرفته اند.

11ـ تنها کتابی است که مؤمنين ترجيح می دهند آنرا ترجمه نکرده و بهمان صورت عربی بدون دريافتن مفهوم آن، اغلب با آوازی بلند قرا ئت کنند.

12ـ تنها کتابی است که با استفاده ازآن صدها هزار آخوند، ملا، مفتی، آيت الله وديگر مفت خواران، مسلمانان ساده دل را فريب می دهند و از آن طريق ميليون ها دلار به جيب می زنند.

13ـ تنهاکتابی است که مؤمنين می توانند آيات زيادی درآن بيا بند که نه برای مردم عادی بلکه فقط ويژه ی پيامبرو به منظورحل وفصل مسائل و مشکلات شخصی براو نازل شده است.

14ـ تنها کتابی ا ست که تمام مذ اهب ديگر را باطل و دستورجهاد عليه آنها صادرکرده است.

15ـ تنها کتابی است که درابتدا مردم را به اطاعت کورکورانه فرمان می دهد وپس ازآن می گويد که فکر کنند تا حقيقت را دريابند.

16ـ تنها کتابی ا ست که مدعی فرستادن پيامبر به همه ی ملت ها، قبا يل وا قصی نقاط جهان شده اما فقط از پيامبران خاورميانه ياد می کند.

17ـ تنها کتابی است که آنقدر ابهام و ناروشنی دارد که قادراست ازيکطرف قاتلينی مانند طالبان وخمينی ها واز طرف ديگرمرتجعی مذهبی و صوفی نما مانند امام محمد غزالی را توليد کند.

18ـ تنها کتابی است که به کمک انسان درحل مسئله ی واگذ اری ارث به موروثان وضرب و تقسيم اعداد محتاج است.

19ـ تنها کتابی است که بر مصداق آن شيعه و سنی و ديگر فرق اسلامی يکديگر را به قتل می رسانند تا به بهشت بروند. پروتستان ها و کاتوليک ها همديگر را می کشتند، اما دارای انجيل های متفاوت بودند.

20ـ تنها کتابی است که بروشنی قوانين جزا (قصاص) را بعنوان فرمان خدا صادر می کند اما اين قوانين نا بهنگام بهيچ وجه مناسب با جامعه ی مدنی کنونی نيستند و هرجا که به اجرا در آمده اند (ايران، افغانستان،…)، مردم (غيرمسلمان و مسلمان) يااز اجرا کنند گان آن انتقاد نموده اند که چرااز قانون قصاص پيروی می کنند يا چرا آنها را درست به اجرا درنمی آورند؟ قابل تعجب نيست که ملايان هرگز منشاء اين قوانين متعلق به جامعه ی بدوی عربستان را مورد سرزنش قرار نمی دهند.
کامران
--
برای ورود به صفحه وب گروه از پیوند زیراستفاده کنید
https://groups.google.com/group/saaye?hl=fa
--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 
--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 
--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر