۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [23773] مطلبی به قلم بنده, در آستانه 23 مهر, روز ملی عصای سپید

دوست عزيزحسين اقا
ضمن عرض سلام باطلاع ميرسانم من يك جوان داغ مثل شما نيستم عمري تجربه دارم باندازه كافي تاريخ ايران وجهان را خوانده ام و٤٠ سال پيش داغتر امروز شما بودم ونتيجه مبارزات خلقهاي شوروي وكوباواروپاي شرقي ويتنام و كامبوج ولايوس  را ديروز ديده ام ونتيجه مبارزات مردم ايران و عراق وسوريه وافغانستان ومصر وليبي رانيز امروز ميبينيم وقتي فكر وفرهنگ اصلاح نشده باشد هرگونه تحول و انقلابي جز ويرانگري وپسرفت ثمري نخواهد داشت
پيشرفتهاي كره وسنگاپور ومالزي وهند وكانادا وبرزيل واسترالياواروپا وامريكا  وژاپن بر اثر مبارزات طبقاتي بدست نيامده ، انها با ارتقاء فرهنگ وشعور و دانايي وعلم ودانش خود باينجا رسيده اندمنهم يك روز همه وجودم فرياد بود امروز ميبينيد نتيجه ٤٠ سال فرياد واعتراض مردم چيست. 
ولي امروز دلخوشم كه با فعاليت مناسب براي ٧٠ نفر اشتغال مستقيم وبراي٧٠٠ نفر اشتغال غير مستقيم إيجاد كرده ام  باشد كه گوشه اي از دردهاي اين جامعه درمان شود چرا ميخواهيد با شعار جواني را كه در براوردن نيازهاي أوليه اش با مشكل روبروست بجاي راهنمايي  واميد دادن بسمت فرياد زدن هاي بي حاصل سوق ميدهيد 
اين شعري كه نقل كردم ثواب وتقوي و اينجورمسايل نيست كه از خودتان ميسازيد اين بيان مبحث نگرش(يك مبحث مهم روانشناسي) است كه در فرهنك غني ما هم بصورت داستانها وامثله واشعار بيان شده است ايكاش اين شعر رادقيق ميخوانديد وادامه انرا هم پيدا ميكرديدو دقيق مطالعه ميكرديدشايد اين نظر را ابراز نميكرديد اينرا هم بگويم من باعليپور عزيز مكاتبه خصوصي دارم و فكر ميكنم اگر از او سؤال كنيد تصديق خواهد نمود كه بيش از هر كسي در زندگي او تاثير گذار بوده ام
با ارزوي موفقيت براي شما وعليپور عزيز

from my iPhone

On 10 Oct 2014, at 23:23, Hossin Movahedzadeh <h.movahedzadeh@gmail.com> wrote:

پورياي عزيز متن زيبا و واقع گرايانه ات را لااايك ميكنم.
بايد گفت بايد فرياد كشيد شايد كه بخود آيند.
به آقا محمد هم عرض ميكنم كه پوريا نامي از آمريكا و ديگر كشورها نبرد
اما دليل نميشود كه حال كه تيم واليبال چنين كرده يا ديگران چنان\ پس
اكثريت ملت بخت برگشته لب فرو بندند.
آيا ميدانيد كه در همين ورزش چه حيف و م  ميلها كه نميشود؟
آيا قراردادهاي نجومي فوتباليستها باعث نميشود كه مختان سوت بكشد؟ اين
پولها از جيب چه كساني داده ميشود؟
درست است كه ما بايد از پيروز شدن در صحنه هاي جهاني خوشحال باشيم ولي
اين هم دليل نميشود كه ديگر مردم آسيبپذير زير پا له شوند ناديده گرفته
شوند تا چه شود؟ مثلا اينكه فلان تيم بشود ششم يا هشتم يا صدم.
شما مي گوييد كه ايران را با ديگر كشورها مقايسه نكنيد پس با كجا مقايسه كنيم.
وقتي ميبينيم و ميشنويم كه در بلاد كفر مردم اينطور تحت پوشش بيمه و
حمايت دولتها هستند با توجه به اينكه به اندازه ما نفت و گاز و معدن
و..... ندارند خب چه بگوييم.
آيا خزانه اين كشورها از غيب پر ميشود كه گروه هاي آسيبپذير اعم از
معلولين و زنان بيسرپرست و بيكاران را هم حقوق ماهيانه ميدهند هم مسكن
ميدهند و....
دوستي ميگفت كه 150ميليون تومان به يك قاچاقچي داده تا خود و خانواده اش
را به آلمان ببرد او هم برده و اينها در همان فرودگاهي كه پياده شده اند
رفته اند به پليس گفته اند كه آقا ما پناهند هستيم ما جايي براي زندگي
نداريم پليس همان موقع زده تو سيستم ديده در فلان شهر جاي خالي دارند
آنها را معرفي كرده كه بروند آنجا.
حالا هم برايشان حقوق تعيين كرده اند هم برايشان كلاس آلماني گذاشته اند
هم بچه هايشان را بطور رايگان در مدرسه ثبت نام كرده اند و خلاصه صدها
امكانات ديگر.
جالب اينجاست كه مي گويند كه به ما گفته اند مبادا از بچه هايتان بعنوان
نيروي كمكي مثلا براي خريد استفاده كنيد ما خودمان برايتان نيروي كمكي
ميگذاريم.
تمام عابر بانكها داراي سيستم صوتي و بريل و هدست هستند كه فرد بتواند
بدون وابستگي بديگران كارهاي بانكيش را انجام دهد.
و جالبتر اين كه از آنها نخواسته اند كه حالا كه ما اين همه خدمات بشما
ارائه ميكنيم پس شما هم يكشنبه ها بياييد نماز جمعه يا نماز يكشنبه
يا بايد برويد در تلويزيون مصاحبه كنيد و بگوييد كه ما اين خدمات را بشما ميدهيم.
دوست ديگري ميگفت كه وقتي به انگليس رفته بوده تا مدتها حجابش را رعايت
ميكرده و روسري سر ميكرده است ميگفت روزي يك ايراني جلويش را ميگيرد و
ميگويد خانم شما اگر ميخواستيد حجاب داشته باشيد همان ايران ميمانديد چرا
آمديد اينجا.
دوستمون ميگفت من بهش گفتم ببين اينهايي كه مرا اينجا پذيرفته اند بهم
حقوق ميدهند خانه بهم داده اند و امكانات بسيار ديگر\ هرگز چنين سؤالي كه
توي هم وطن ازم ميكني نكرده اند. هرگز نگفته اند در صورتي از امكانات ما
بهرهمند ميشوي كه حجابت را كنار بگذاري.
خلاصه واقعا ميتوان احترام به انسان و حقوق انسان را در بلاد كفر مشاهده كرد.
ولي در اينجا همچنان بايد دلمان به اين اشعار و نصيحتها خوش باشد كه
خاركن چنين كرد و چنان كرد.
صاحبان قدرت همين را ميخواهند كه ما فقط در پي كسب تقوي و ثواب و اينجور
امور باشيم و از حقوق انساني و شهرونديمان  بگذريم.


On 10/10/14, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:
پورياي عزيز
بقول منصور عزيز رنج نامه ات را خواندم من اين ادبيات تورا در ديگر ايميل هايت
ديده ام اين بار ميخواهم از ديد انتقادي با شما صحبت كنم. چرا كه همدردي با
چنين ادبياتي هم ميتواند نوعي ترحم باشد وهم تشويق كننده شما به ادامه راه نا
صحيح ات، طلب مرگ وادبيات ياس اميز اينچنيني
هم ميتواند تعبير بر طلب ترحم باشد وهم ميتواند ناشي ازيك نگرش نادرست در
مواجهه با مشكلات ، و با اين نگرش بهر مرتبه وهر جايي كه در رندگي برسي باز هم
مايوس ونااميد خواهي بود بقول منصور عزيز ميليونها فارغ التحصيل بيكار مشكلي
بزركتر از تو دارند انها سالم هستند و در وضعيت مشابه زندگي شما، و اگر هم كار
داشته باشند حقوق انها از يك كارگر ساختماني بيشتر نخواهد بود ادامه اين نگرش
براي شما بهر جا برسي بمفهوم مرگ تدريجي است شما هيچ راهي براي موفقيت وخوشبختي
نداري مگر انكه نگرش خود را عوض كني ، مثبت نگر باشي و به اينده اميدوار
برو كارگر باش واميدوار
كه از ياس جز مرگ نايد ببار
بقول سعدي عليه الرحمه
هر نفسي كه فرو ميرود ممد حيات است وچون بر ميايد مفرح ذات ، پس در هر نفسي دو
نعمت موجود وبر هر نعمتي شكري واجب
از دست وزبان كه برايد
كزعهده شكرش بدرايد
نفس مقايسه ايران با امريكا وكشورهاي غربي نادرست است
با وجود همين تفاوت هاي عظيم تيم
واليبال ايران ششم جهان ميشود وبالاتر از امريكا وزنان ايران در بازيهاي اسيايي
مدال طلا ميگيرند
نگرش خودرا عوض كن به توانايي هاي خودت تكيه كن فرشته درونت را كشف كن خواهي
ديد كه چگونه
امواج موفقيت وارامش تورا فرا ميگيرد شعر زير را از اينترنت پيدا كن و بخوان
باشد كه تحول خوبي در زندگي و نگرش شما إيجاد كند
خار كش پيري با دلق درشت
پشته خار همي برد به پشت
لنگ لنگان قدمي بر ميداشت
هر قدم دانه شكري ميكاشت
كي فرازنده اين چرخ بلند
كي نوازنده دلهاي نژند
كنم از جيب نظر تا دامن
چه عزيزي كه نكردي با من
در دولت برخم بگشادي
تاج عزت بسرم بنهادي
حد من نيست ثنايت گفتن
گوهر شكر عطايت سفتن
نو جواني به جواني مغرور
رخش پندار همي راند زدور
......
بقيه شعر را از گوگل سرچ پيدا كني وبخوانيدتا سر مشق زندگي
خوب شما باشد در پايان توصيه پدر انه ام اينست كه تغيير رشته بدهيد وبجاي
ادبيات عرب ادبيات
فارسي را انتخاب نماييد اشعار فوق وصدها شعر وگنجينه ادب فارسي هم ميتواند
راهگشاي زندگي شما باشد واينده شغلي انهم شايد بهتر از ادبيات عرب باشد
Sent from my iPhone

On 10 Oct 2014, at 04:48, علیپور <alipoor.pooria@gmail.com> wrote:

دنیای تاریکی دارم, همه می گویند روشندل, اما من هرگز این کلمه را دوست
نداشته ام, احساس میکنم این کلمه, همان کور است, منتها ادیبانه و
محترمانه اش.
نابینا را بیشتر میپسندم, چون هم واقع گرایی در آن موج می زند, هم
احترام. اما درد من این نیست که مرا دیگران بنده خدا, کور, عاجز و یا
روشندل و نابینا خطاب کنند, درد من بی توجهیست, درد من جدی گرفته نشدن
است, از اینکه زشتیهای دنیا را نمیبینم بسیار خوشحالم, اما از اینکه
زیبائیهایش را نمیبینم دلگیرم.
ای کاش خدا انسان را طوری خلق میکرد که یک چشمش زیبایی ها را ببیند و دیگری
زشتیها.
آن وقت انتخاب با خودش بود, میتوانست چشم بد پسندش را ببندد و چشم زیبا
پسند را باز گذارد.
اما درد من این است که حتی اگر هم چنین بود, من از هر دو بی بهره ام,
چشمم نمیبیند اما گوشی بسیار تیزبین دارم, قلبی پر احساس و درکی عمیق
دارم, نمیخواهم شعار بدهم اما با وجود تمام کمبودها, آرزوها و حسرتها,
هرگز این الطاف خدا را با دو چشم بینا عوض نمیکنم.
خیلیها میپرسند: راهی برای درمان چشمانت نیست؟ من می گویم: چرا نباشد؟!
با پول همه چیز ممکن است.
می گویند: چه قدر؟
پاسخ میدهم: مبلغش مهم نیست, مهم این است که در ایران بسترش فراهم نیست.
اینجا آب مروارید داری, به بیمارستان میروی تا عملت کنند, اما 2 ساعت بعد
نابینا از اتاق عمل بیرون میآیی. هم پولت را میدهی, هم بیناییت را.
می گویند فلان دستگاه آلوده بوده! خوب آدمهای نا محترم و بی عقل! آیا این
بهانه ها برای... تنبان میشود؟ اینجا به جای پیشرفت پسرفت میکنیم.
بیخیال! 100 سال اولش سخت است! کم کم عادت میکنیم!
اما مردم عزیز! روی صحبتم با شماست, شمایی که اکثراً مرا بنده خدا یا
عاجز یا کور بیچاره و... خطاب میکنید. شمایی که در هنگام رانندگی در
خیابان, وقتی عصای سپید را در دستم میبینید, باز هم ویراژ میدهید, شمایی
که در ادارات و اماکن عمومی مرا نمیبینید, شمایی که در دانشگاه حاضر
نیستید مرا به عنوان یک دوست صمیمی بپذیرید و دستم را میگیرید و دور از
جمع صمیمیتان مینشانید, شمایی که در هنگام حضور و غیاب در دانشگاه, اسمم
را از دیگر همکلاسیها میپرسید و مرا گونی سیب زمینی فرض میکنید, شمایی که
وقتی در دانشگاه دستم را بلند میکنم و حدود 30 ثانیه بالا می ماند اما
توجه نمیکنید, شمایی که خیابانها, معابر و ساختمانهای دولتی را برای عبور
و مرور من و همنوعانم مناسب سازی نمیکنید, شمایی که گاهی اوقات برای
تفریح و خنده جلوی پایم سنگ می اندازید تا زمین بخورم, شمایی که مسؤول
رسیدگی به پرونده ام در سازمان بهزیستی هستید اما همیشه می گویید, کار
نیست, بودجه نیست, وام و غیره نیست, شمایی که عضو خانواده ام هستید اما
تا بحثی پیش میآید می گویید: همین که نگهت داشتیم و نگذاشتیمت در بهزیستی
باید خدا را شکر کنی, شمایی که به مهمانی میروید و برای حفظ آبرو و دوری
از زخم زبان دیگران مرا همراه خود نمیبرید, شمایی که به دروغ می گویید
تحصیل برای من رایگان است, شمایی که مؤسسات دروغین به اسم نابینایان باز
میکنید و به اسم کمک به نابینایان جیب خود را پر میکنید و آبروی نابینا
جماعت را میبرید, شمایی که گهگاه در خیابان وقتی مرا میبینید, پولی در کف
دستم می گذارید و مرا با گدا اشتباه میگیرید, شمایی که سال در 12 ماه
حالم را نمیپرسیدید, حالا که بر حسب معجزه کارمند شدم, برای ضمانت وامتان
احوالم را میپرسید و تا خرتان از پل گذشت, سلامم را علیک نمی گویید,
شمایی که با رفتار و گفتارتان, باعث خانه نشینی من شده اید, شمایی که فکر
میکنید ما نابینایان انسانهای غرغرو و پر توقعی هستیم, بدون در نظر گرفتن
امکانات نابینایان دیگر نقاط جهان, شمایی که با گِران کردن اجناس, ازدواج
و تأمین مسکن را برایم به رؤیایی ابدی مبدل نموده اید و شما و شما و
شما... به عنوان یک نابینا, از اینکه به من اجازه میدهید نفسی بکشم و
صبحی را شب کنم, از اینکه روز به یادآوری اینکه معلولیت در ایران واقعاً
محدودیت است را از تقویم رسمی کشور حذف نکرده اید, از اینکه گاهی در صفوف
تشکیل شده در ادارات, جایتان را به من میدهید, از اینکه نسبت به گذشته
خیلی محترمانه تر برخورد میکنید, از اینکه با وجود مشکلاتی که دارم, باز
هم مرا تحمل میکنید, از اینکه وقتی مرا در حال رد شدن از موانع سخت یاری
میکنید, از اینکه کتابهای درسیم را ضبط میکنید تا از دیگر همکلاسیها عقب
نمانم, از اینکه در هنگام تاریکی, وقتی عینک دودی بزرگ را بر روی صورتم
میبینید, مسخره ام نمیکنید, از اینکه رفتار خیلی از شما بوی احترام
میدهد, نه ترحم, از همگی شما سپاسگزارم.
دیدید که من بی انصاف نیستم, بدیها و خوبیها را با هم درک میکنم, ولی شما
را به خداوند بزرگ سوگند, ضمن حفظ خوبیهایی که در حقمان میکنید, بدیها و
کج رفتاریها و کردارها و گفتارهای نا محترمانه را کنار بگذارید, ما را در
جمعتان بپذیرید, ما را دوست و همدم خود قرار دهید, از ما فرار نکنید, به
خدا ما از کره دیگری نیامده ایم, ما هم مثل شما انسانیم, این قدر نپرسید
که چه طور درس میخوانید؟ چه طور مینویسید؟ آیا کتابهای شما با ما یکیست؟
آقایان مسؤول! ما و تواناییهایمان را به دیگران و بالاخص مردم عامی
بشناسانید. مسؤولین رسانه های جمعی! کمی از ورزش, سیاست, مشکلات کشورهایی
نظیر فلسطین کات کنید و مشکلات و دغدغه های ما را هم منعکس کنید, به خدا
اکثر ما هم محرومیم و خیلی از ما, وضعمان بدتر اگر نباشد, بهتر از
آوارگان کشورهای جنگ زده نیست.
کمی از شعارهایتان کم کرده و بیشتر روی عمل کردن تمرکز کنید, اینکه در یک
روز خاص ما را در یک جا جمع کنید و روزمان را تبریک بگویید, به خدا دردی
از ما دوا نمیشود, اینکه فردای روز 23 مهر, یعنی 24 مهر, همه فراموش
میکنند که روز جهانی نابینایان 24 مهر و 15 اکتبر است, اینکه فقط 1 روز
دیده میشویم, واقعاً آزارآور است.
ما نمیبینیم, ما چشم بصری نداریم, اما شما خود را به نابینایی نزنید,
مسؤولین محترم! اگر ذره ای انصاف دارید, ما را هم لا به لای دیگر معضلات
موجود در نظر بگیرید, تحصیلمان را, تفریحمان را, اشتغالمان را, ازدواجمان
را, مسکنمان را, مأمنمان را, لا اقل صدایمان را بشنوید! از انتقادهای به
حقمان ناراحت نشوید و بابت این, ما را از حد اقل امکانات محروم نکنید, ما
حرف سیاسی نمیزنیم, ما سیاه نمایی نمیکنیم, ما دروغ نمی گوییم, ما واقعیت
را می گوییم, بلکه روزی به رگ غیرتتان بر بخورد و ذره ای هم به فکر ما
باشید.
هر چند بعید می دانم که به غیر از 23 مهر هر سال دیده و شنیده شویم, اما
ما فریادمان را تا لحظه ی آخر میزنیم, شنیدنش با شما.
از طرف پوریا علیپور, کسی که خیلی از مشکلات را لمس کرده, کسی که قطره ی
کوچکیست از دریای مواج نابینایان تحول خواه ایران.
بدرود

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups
"تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.


--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر