۱۳۹۳ مهر ۲۸, دوشنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [23877] تفاوت خشكسالي با گره كور هسته اي

سلام. نظرات جناب بهكام را اكيدا لايك ميكنم هرچند مطالب جناب قرباني هم
با ارزش و قابل تأمل است.
ما بايد به يك اصل معتقد باشيم و آن هم منافع ملي ميباشد.
حال براي رسيدن به اين مهم بايد روشها و سياستهاي مختلفي را بكار برد.
گاه بايد مذاكره كرد گاه بايد نرمش قهرمانانه داشت گاه بايد لبخند زد گاه
بايد اخم كرد.
ولي به هر حال اصل منافع ملي كشور و آسايش و رفاه مردم است كه متأسفانه
همواره حاكمان منافع گروهي و جناحي و ايدئولوژي خود را ميبينند و نه
منافع مردم را.
مردم بيچاره هم مثال مرغ هستند كه هم در عزا و هم در عروسي قرباني ميشوند.
تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل

On 10/18/14, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:
> باسلام خدمت دوست عزيز اقاي قرباني
> ضمن تشكر از جوابيه شما نظرات وسؤالات خودرا بشرح زير مرقوم مينمايم
> ١-در اين مورد كه ميفرماييد رشد بايد منشأ داخلي داشته باشد هيچ شكي نيست اين
> يكي از أصول أوليه ديالكتيك است كه اين امر در پيدايش حيات روي كره زمين،در رشد
> جوامع اوليه وتمام جوامع بعدي، در رشد انسان وغيره خود را نشان داده واثبات
> كرده است ولي در كنار اين اصل اصول مهم ديگري وجود دارد از جمله اصل تأثير
> متقابل ، باين مفهوم كه كليه پديده ها ورخدادهاي جهان بر هم اثر دارند اصول
> ديالكتيك هم اصول جهانشمول هستند و اولين بار هگل فيلسوف أيده اليست الماني
> انرا مطرح كرد و ماركس با سوءاستفاده از ان ماترياليسم ديالكتيك را مطرح نمود
> بنا براين اگر من موافقت خودرا با توسعه از درون مطرح ميكنم بمفهوم انزوا
> وناديده گرفتن تكنولوژي خارجي، سرمايه خارجي، مراودات دوستانه با كليه كشورهاي
> جهان نميباشد و طبيعتا اين امر ملزوماتي دارد يكروز مايوتسه دون رهبر چنين
> كمونيست ميگفت مبارزه ما اگر هزار سال طول بكشد ما ايستاده ايم ده سال از اين
> سخنان نگذشته بود كه تيم پينگ پنگ امريكا به چين سفر كرد وچندي بعد هم نيكسون
> به امريكا سفر كرد و اينك چين بدون وابستگي به امريكا وغرب به اقتصاد دوم جهان
> تبديل شده است . البته همانطور كه قبلا گفتم طبق اصل تأثير متقابل قطعاً يك
> وابستگي متقابل بين اين اقتصاد ها وجود دارد منتها اين وابستگي دو جانبه است
> ٣- حتي چين وهند ومالزي و تركيه و برزيل هم از اقتصاد غرب كپي برداري نكردند
> انها راه رشد خود را داشتند ولي اصول ليبراليسم ونكات مثبت اقتصاد سرمايه داري
> را استفاده كردند واز سرمايه وتكنولوژي غرب هم استفاده كردند وبه موفقيت رسيدند
> واز تجربيات جهاني نهايت استفاده را بردند
> ٣- چين، كره وژاپن همگي قدم اول رشد صنعتي شان كپي برداري از صنعت غرب ، خريد
> تكنولوژي از انها وسالها بعد تحقيق وتوسعه وإبداع و اختراع و نواوري بود
> ٤- انها از تمامي نيرو هاي متخصص داخلي و خارجي مديران برجسته داخلي وخارجي و
> سرمايه هاي داخلي وخارجي استفاده نمودند ولي ما مغر هاي داخلي ، مديران داخلي
> برجسته وسرمايه هاي داخلي را فراري داديم انوقت چگونه ميخواهيم توسعه دروني
> داشته باشيم قطر در ١٥ سال اخير ٧٠ ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي در صنايع گاز
> خود داشت وما ٥ ميليارد دلار هم جذب سرمايه نداشتيم و اينچنين است كشوري كه
> اندازه يك شهر بزرگ ما نيست دهها برابر ما گاز صادر ميكند و گاز مارا هم
> استخراج ميكند وميفروشد
> ٤-ما نميتوانيم ملزومات توسعه ورشد را در نظر نگيريم و راه هاي شكست خورده را
> دنبال كنيم با خود لج ومنين وسر خود را به سنگ بكوبيم وبگوييم مرغ يك پا دارد
> ما نميتوانيم سرمايه محدود داخلي را براي حفظ عقبه خارجي ويا باصطلاح عمق
> استراتژيك مصرف كنيم انوقت از رشد وتوسعه غفلت نماييم عمق استراتژيك ما رفاه
> واسايش وحمايت مردم و رشد وتوسعه كشور ميباشد وگرنه روش فوق روش شكست خورده
> اتحاد شوروي ميباشد كه در ايميل قبل توضيح داده شد
>
>> On 18 Oct 2014, at 13:25, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي
>> <taf_sar@googlegroups.com> wrote:
>>
>>
>>
>> با سلام
>> خيلي متشكرم از لطف شما و نظرات خوب شما
>> در تكميل فرمايش شما مي خواستم اين را بگويم كه كشور ايران و يا روشنفكران آن
>> هميشه مي خواستند يك جوري اين كشور پيشرفت كند. ميرزا ملكم خان هم مي خواست
>> كشور پيشرفت كند. ولي نشد. رضا شاه هم مي خواست ولي نشد. مصدق هم مي
>> خواست.كشور پيشرفت كند ولي نتوانست. اينها يك دليل داشت. كشورهاي ديگر نمي
>> خواهند ما پيشرفت كنيم.
>> حال كه اين گونه است پس بايد پيشرفت را از درون خود جستجو كنيم. با مدلهاي
>> بيگانه نمي شود.
>> بحثم روي مطلب زيبا كلام بود. كه با غربي ها نمي شود پيشرفت كرد. چون آنها
>> نمي خواهند.
>> ولي يك موضوع را هم نبايد. فراموش كرد . در دو مقطع زماني ابرقدرتها مي
>> خواستند ما پيشرفت كنيم ولي مديريت داخلي كشورمان آن دو مقطع را خراب كردند.
>> يكي سالهاي 1337 تا 1350 است. در اين سالها آمريكائيها همه گونه كمك كردند
>> بلكه كشور پيشرفت كند. كارشناسان خود را هم فرستادند. ولي مديريت داخلي كشور
>> مانع بزرگي شد و پيشرفت حاصل نشد. براي تأييد حرفم مراجعه كنيد به كتاب
>> برنامه ريزي در ايران نوشته تاس . اچ. كرافت. كارشناس
>> دانشگاه هاروارد.
>> ديگري سالهاي 1383 تا سالهاي 1390 است . در اين سالها درآمد نفتي ايران بالغ
>> بر 600 ميليارد دلار شد. در اين سالها مي شد كشور را از اين حالت كنوني به يك
>> كشور پيشرفته تبديل كرد. ولي مديريت كشور در اين سالها بگونه اي عمل كرد كه
>> به جز تباهي چيز ديگري باقي نمانده است.
>> به هر حال بجاي اينكه ما بنشينيم و مذاكرات هسته اي را دنبال كنيم بهتر يك
>> فكري به حال مديريت داخلي كشور كنيم.
>>
>>
>>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: Mohammad <m.behkam@gmail.com>
>> Date: 2014-10-17 19:36 GMT+03:30
>> Subject: Re: {تفريح و سرگرمي}, [23839] تفاوت خشكسالي با گره كور هسته اي
>> To: "taf_sar@googlegroups.com" <taf_sar@googlegroups.com>
>>
>>
>> با سلام خدمت دوست عزيز اقاي قرباني
>> با تشكر از نوشته شما نظرات خود را تيتروار بيان ميكنم
>> ١- اساس تفكرات همه ما دلسوزي براي كشور وتلاش براي يافتن بهترين راه حل براي
>> توسعه ورشد كشور وتامين منافع ملي ميباشد لذا تمام نظريه ها وعملكرد ها بايد
>> در خدمت چنين هدفي باشد واگر غير از اين باشد در اين مسابقه پيشرفت ورشد
>> وترقي جهاني جز پسرفت نصيب ما نخواهد شد وبا وجود ضعف وعقب افتادگي اقتصادي
>> هيچ أرمان وهدفي تحقق نخواهد يافت
>> تاريخ روسيه را مطالعه نماييد كه ٢٩ سال پس از انقلاب اكتبر در كنگره ٢٠ حزب
>> كمونيست مجبور شدند در أصول خود تجديد نظر كنند ومبارزه اقتصادي بين دو نظام
>> را جايگزين مبارزه طبقاتي نمودند ودر ادامه چون انگيزه براي رشد وابداع
>> وترقي
>> براي مردم وجود نداشت ونظام وايديولوژي حاكم بر ان هم فاقد مكانيزمهاي رشد
>> صنعتي واقتصادي وتجارت خارجي بود عقب افتادگي اقتصادي انها بيشتر شد واز طرف
>> ديگر در دام مسابقه تسليحاتي غرب گرفتار شد وبا خرج منابع عظيم مالي در عقبه
>> هاي استراتژيك خو د ومسابقة تسليحاتي ويارانه هاي عظيم داخلي كه جز تن پروري
>> ورفاه واسايش كاذب چيزي در بر نداشت دچار ضعف مفرط مالي شد واقتصاد ان بسيار
>> تضعيف شد ونارضايتي مردم خودش وكشورهاي اقمارش تشديد شد بطوريكه خيلي سريع
>> اروپاي شرقي را از دست داد ودر فقط يك روز صدها هزار نفر از اعضاي حزب
>> كمونيست كارت عضويت خود را پاره نمودند وبزرگترين كشور دنيا بدون خونريزي به
>> ١٦ كشور تجزيه شد وتمام شكوه وعظمتش را از دست داد
>> ٢- سرگذشت چين مدعي كمونيسم را هم همه ميدانند كه با ايجاد روابط خوب اقتصادي
>> وسياسي با دنياي غرب كه دشمنش بودند وبا جذب تكنولوژي وسرمايه كشورهاي غربي
>> به بهشت سرمايه داران جهان تبديل شد واكنون هم اقتصاد دوم جهان است
>> ٣-بنظر من جنگ ايران وعراق وانرژي هسته اي دامهاي بزرگي بودند كه بر سر راه
>> كشور ما قرار دادند و ما بايد هوشيارانه تر عمل ميكرديم در مورد جنگ با عراق
>> پس از فتح خرمشهر مصلحت ما صلح بود در مورد انرژي هسته اي هم همين را ميدانيم
>> كه بسياري از كشورهاي پيشرفته امروز كه چهل سال قبل از ماعقب تر بودند و
>> امروز فرسنگها جلوتر هستند غير ازهندوستان هيچكدام صاحب انرژي هسته اي
>> نميباشند وبسيار هم پيشرفت كردند
>> ٣- جنابعالي بدرستي بر عامل تجارت خارجي انگشت گذاشته ايد ولي استحضار داريد
>> كه سهم كشور ما در تجارت خارجي جهاني از يك در صد در ٣٦ سال قبل به ٤
>> درهزار در سال ٢٠١٣ تقليل يافته واين امر قطعاً در نتيجه خطاها وتحليلهاي
>> نادرستي بوده كه رخ داده ، متاسفانه كشور ما سالهاي مديد محل انجام سعي وخطا
>> بوده ونتيجه ناديه گرفتن تجربيات جهاني و تاريخي عقب افتادن ازكشورهاي ديگر
>> وضعف مفرط اقتصادي بوده ، تا جاييكه ما كه بزرگترين منابع گاز جهان را داريم
>> وأي امر در صورت بهره برداري وصادرات ميتوانست موقعيت خوب در اقتصاد وسياست
>> جهان براي ما إيجاد نمايد اكنون با توجه به وارادات گاز ازتركمنستان جمع
>> صادرات و واردات ما تقريباً صفر است
>> فردا دير است ديگر كشور ظرفيتي براي سعي وخطاهاي سياسي واقتصادي ندارد از
>> ضعفها وعملكردهاي نادرست حكومتهاي عراق وسوريه كه موجب موفقيتهاي داعش
>> جنايتكار شد و كشورهايشان بسمت جنگ داخلي طولاني واحتمالاً تجزيه ميرود درس
>> بگيريم مسئله ما اين نيست كه خواست غرب وأمريكا وروسيه وچين چيست مسئله ما
>> اينست كه مصلحت ما چيست وچگونه بايد حركت كنيم كه از اين دامها بيرون بياييم
>> ودر دام ديگري نيفتيم ودر راه پيشرفت وترقي قدم بگذاريم تا وقتي كه نخواهيم
>> اشتباهات گذشته را قبول كنيم موفق نخواهيم شد راه خود را تصحيح كنيم امروزه
>> مشاهده ميكنيد تاوان اشتباهات بسيار سنگين است اگر خودرا تصحيح نكنيم ايندگان
>> هرگز مارا نخواهد بخشيد
>>
>>
>>> On ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش., at ۱۰:۰۱, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي
>>> <taf_sar@googlegroups.com> wrote:
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> با سلام و تشکر از آقای بهکام
>>>
>>> خیلی نمی خواهم مطالب آقای زیبا کلام را نقد کنم. چون مطالبش خیلی عمیق
>>> نیست. ولی حرفهایی زده شده که لازم است توضیح داده شود
>>>
>>> اول - نقش تجارت خارجی در رشد اقتصادی است. امروزه همه کشورها، رشد
>>> اقتصادیشان به تجارت خارجی آنها وابسته است. هر چه اقتصاد کشورها کوچکتر
>>> باشد. این وابستگی شدید تر است. . ولی اقتصادهای بزرگ هم نمی توانند بدونه
>>> تجارت خارجی رشد اقتصادی خوبی داشته باشند. نمونه اش کشور چین است. این کشور
>>> با اینکه از نظر اقتصادی یک کشور بزرگ محسوب می شود. برای اینکه رابطه تجاری
>>> اش با کشورهای غربی در سطح بالایی باشد. مجبور شده است حدود شانزده هزار
>>> میلیارد دلار در بانک های آمریکایی سپرده گذاری داشته باشد. کشورهای کوچک که
>>> جای خود دارند. اساسا کشورهای کوچک اگر تجارت خارجی نداشته باشند، اصلا نمی
>>> توانند زندگی کنند.
>>> در باره کوچکی یا بزرگی اقتصاد کشور قضاوت نمی کنم. ولی به هرحال کشور وقتی
>>> می تواند. رشد خوبی داشته باشد که تجارت خارجی اش رونق داشته باشد. بتواند
>>> کالاهای ساخته شده خود را صادر و سایر کالاها را وارد کند. به عبارت دیگر
>>> یکی از مهمترین چالش های پیش روی رشد اقتصادی کشور از سال 1390 به بعد تجارت
>>> خارجی بوده است. در این موضوع شک نکنید.
>>> دوم : موضوع خشک سالی هم یک معضل بزرگ برای کشور محسوب می شود. این خشک سالی
>>> خیلی وحشتناک است. در ارتفاعات تهران که بطور متوسط سالیانه ده الی یازده
>>> متر برف می بارد به یک باره در چند سال متوالی بارش به کمتر ای یک متر برسد.
>>> یعنی آب بی آب .این موضوع باعث کاهش کیفیت آب برای شرب و کاهش آب برای
>>> تولیدات کشاورزی می شود که شده است. حالا این خشک سالی را چقدر بتوانند
>>> مدیریت کنند. را در اخبار دنبال کنید.
>>> سوم : موضوع چالش هسته ای است. صنعت هسته ای یک صنعت پیشرفته است. یک کشور
>>> وقتی می تواند پیشرفت کند که صنعت هسته اش پیشرفت کرده باشد. صنعت هسته ای
>>> اجزاء مختلفی دارد. مهمترین جزء آن کاربرد آن در صنعت است. در این قسمت کلیه
>>> قطعات ریز و کوچک که باید خیلی دقیق باشد ، از طریق لیزر یا همان صنعت هسته
>>> ای تولید می شود. هر چند در صنعت هسته ای گام بزرگی برداشته ایم. ولی نسبت
>>> به قسمت باقی مانده که نداریم، حرکت کوچکی انجام شده است. امیدوارم سایر
>>> قسمت ها را بتوانیم بدست آوریم..
>>> در مورد چالش هسته ای و تحریم ها باید بگویم که این تحریم ها بیشتر بهانه
>>> است. تا یک واقعیت. به آقای زیبا کلام توصیه می کنم به درخواست های کشور
>>> آمریکا توجه کند که در مذاکراتش چه می گوید. یا اصلا چه می خواهد. حرفهایی
>>> که آمریکائیها می زنند همان حرفهایی است که در زمان ناصر الدین شاه در مورد
>>> احداث راه آهن انگلیسیها زدند. انگلیسیها در زمان ناصرالدین شاه مبلغ زیادی
>>> از مردم ایران گرفتند که راه آهن احداث گ کنند ولی پول را گرفتند و گفتند
>>> اگر ایران راه آهن داشته باشد به هند حمله می کند . در زمان رضا شاه هم وقتی
>>> ایران می خواست کارخانه ذوب آهن داشته باشد. گفتند اگر ایران .ذوب آهن داشته
>>> باشد. می رود توپ و تانک درست می کند و لندن را به توپ می بندد.
>>> و آلان هم می گویند اگر ایران صنعت هسته ای داشته باشد بمب هسته ای می
>>> سازد. که این حرف هم همان چرندیات سابق است که برای جلو گیری از پیشرفت کشور
>>> می زدند.
>>> نتیجه گیری
>>> در حال حاضر موضوع چالش هسته ای ایران غیر قابل حل است. یعنی امکان ندارد.
>>> آقای ظریف بتواند به تفاهمی برسد ولی با توجه به این وضعیت پیشنهاد می شود.
>>> به مذاکرات ادامه دهد. چون ادامه مذاکرات باعث کاهش فضای تحریمی بر علیه
>>> کشور می شود. به عبارت دیگر تجارت خارجی ایران یک مقداری رونق می گیرد.
>>> ولی به هرحال نمی شودگره حل کل مشکلات کشور را به پرونده هسته ای گره زد و
>>> آنرا در اختیار . آمریکا قرار داد
>>> از این بابت با آقای زیبا کلام و حرفهایش مخالفم .ما باید کارهای خودمان را
>>> انجام بدهیم ، مذاکرات هم باید انجام شود حالا هر وقتی که خواست حل بشود.ما
>>> که نباید خودمان را به آمریکا گره بزنیم. . .
>>>
>>> ---------- Forwarded message ----------
>>> From: Mohammad <m.behkam@gmail.com>
>>> Date: 2014-10-14 0:08 GMT+03:30
>>> Subject: {تفريح و سرگرمي}, [23805] تفاوت خشكسالي با گره كور هسته اي
>>> To:
>>>
>>>
>>> دكتر صادق زيبا كلام
>>>
>>> تفاوت خشک‌سالی با گره کور هسته‌ای در این است که در مورد اولی خیلی نیازی
>>> به توضیح در خصوص ابعاد فاجعه‌آمیز آن نمی‌رود. شبانه‌روز رسانه‌ها و
>>> مسئولین دارند در خصوص ضرورت کمتر مصرف کردن آب هشدار می‌دهند. آثار کم‌آبی
>>> را از هم‌اکنون در زردی و پژمردگی بسیاری از مناطق سرسبز و باغات کشور
>>> می‌توان مشاهده نمود. خیلی نیازی نیست که تصاویر دریاچه‌های خالی‌شده پشت
>>> سدها را نشانمان بدهند؛ بنابراین وقتی‌که گفته می‌شود که برای باران دعا
>>> کنیم، کسی نمی‌گوید که «چه ضرورتی دارد؛ مگر چه شده؟»؛ اما به‌عکس خشک‌سالی،
>>> کمتر کسی متوجه هیولای شکست مذاکرات هسته‌ای شده است. کمتر کسی متوجه شده که
>>> اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مثبتی نرسد و نهایتاً ما بازگردیم به دوران
>>> اصولگرایان و باز ماشین تحریم‌ها به کار بیافتند، یقیناً مشکلات خیلی بیشتری
>>> بر مشکلاتی که تا به حال داشته‌ایم هم اضافه خواهد شد. البته عده‌ای
>>> می‌گویند: «ما در جریان تحریم‌ها آبدیده شده‌ایم» و «تحریم‌ها نه‌تنها
>>> نتوانسته‌اند ما را از پای دربیاورند بلکه عزم و اراده ما را برای پیشرفت و
>>> شکوفایی بیشتر هم کرده‌اند» و... مابقی حرف‌هایی که با آنها آشنا هستیم؛ اما
>>> گفته نمی‌شود که ترکیه، مالزی، چین، هند، برزیل، ... در گذشته کجا بودند و
>>> امروز آنها کجا هستند؟ و ما ازنظر رشد و توسعه و پیشرفت‌های صنعتی و کشاورزی
>>> کجا بودیم و امروز در مقایسه با آن کشورها در کجا قرارگرفته‌ایم؟
>>> نمی‌خواهم بگویم که شکافی که ازنظر توسعه و پیشرفت میان ما و ترکیه یا میان
>>> ما و هند امروزه وجود دارد صرفاً به‌واسطه تحریم‌ها بوده. نه بدون تردید
>>> ساختار اقتصادی دولتی ما بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور بوده و هست.
>>> درعین‌حال آثار و تبعات منفی برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها را بر جلوگیری از
>>> رشد و توسعه اقتصادی کشور را هم به‌هیچ‌روی نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته
>>> بسیاری از مقامات واقع‌بین‌تر کشورمان، تحریم‌ها نقش منفی در اقتصاد
>>> داشته‌اند؛ بنابراین برای اینکه تحریم‌ها برداشته شوند نه‌تنها دعا که
>>> می‌بایستی نذرونیاز هم بنماییم. همچنان که من نذر کرده‌ام که ظرف روزهای
>>> باقی‌مانده سرانجام بتوانیم با آمریکایی‌ها در مورد پرونده هسته‌ای مان به
>>> توافق برسیم تا گره کور هسته‌ای که بیش از یک دهه به کشور صدمه وارد کرده و
>>> سد راه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی مان بوده سرانجام باز شود.
>>> من فی‌الواقع معتقدم که اگر باران ببارد، اما گره کور هسته‌ای همچنان بسته
>>> بماند، ما راه به‌جایی نخواهیم برد و می‌رسیم به وضعیت سال‌های 84 تا 92.
>>> اما اگر خدای‌ناکرده خشک‌سالی ادامه پیدا کند، اما اگر گره کور هسته‌ای باز
>>> شود، لااقل می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی داخلی و خارجی در بخش آب
>>> و کشاورزی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن (کارهایی که در گذشته از آنها
>>> غفلت کرده‌ایم) مشکل کم‌آبی را تا حدودی برطرف کرد. به همین خاطر است که من
>>> برای باران دعا می‌کنم، اما برای باز شدن گره کور هسته‌ای، افزون بر دعا دست
>>> به دامان نذرونیاز هم شده‌ام.
>>>
>>> --
>>> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
>>> http://www.tafrihvsargarmi.ir
>>> ---
>>> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و
>>> سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>>> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به
>>> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
>>> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Taybeh Toosi
>>>
>>>
>>> --
>>> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
>>> http://www.tafrihvsargarmi.ir
>>> ---
>>> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و
>>> سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>>> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به
>>> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
>>> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
>> --
>> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
>> http://www.tafrihvsargarmi.ir
>> ---
>> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و
>> سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به
>> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
>> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
>>
>>
>>
>> --
>> Taybeh Toosi
>>
>>
>> --
>> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
>> http://www.tafrihvsargarmi.ir
>> ---
>> ‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و
>> سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
>> جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به
>> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
>> برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر