۱۳۹۳ مهر ۲۶, شنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [23857] تفاوت خشكسالي با گره كور هسته اي

باسلام خدمت دوست عزيز اقاي قرباني
ضمن تشكر از جوابيه شما نظرات وسؤالات خودرا بشرح زير مرقوم مينمايم
١-در اين مورد كه ميفرماييد رشد بايد منشأ داخلي داشته باشد هيچ شكي نيست اين يكي از أصول أوليه ديالكتيك است كه اين امر در پيدايش حيات روي كره زمين،در رشد جوامع اوليه وتمام جوامع بعدي، در رشد انسان وغيره خود را نشان داده واثبات كرده است ولي در كنار اين اصل اصول مهم ديگري وجود دارد از جمله اصل تأثير متقابل ، باين مفهوم كه كليه پديده ها ورخدادهاي جهان بر هم اثر دارند اصول ديالكتيك هم اصول جهانشمول هستند و اولين بار هگل فيلسوف أيده اليست الماني انرا مطرح كرد و ماركس با سوءاستفاده از ان ماترياليسم ديالكتيك را مطرح نمود بنا براين اگر من موافقت خودرا با توسعه از درون مطرح ميكنم بمفهوم انزوا وناديده گرفتن تكنولوژي خارجي، سرمايه خارجي، مراودات دوستانه با كليه كشورهاي جهان نميباشد  و طبيعتا اين امر ملزوماتي دارد يكروز مايوتسه دون رهبر چنين كمونيست ميگفت مبارزه ما اگر هزار سال طول بكشد ما ايستاده ايم  ده سال از اين سخنان نگذشته بود كه تيم پينگ پنگ امريكا به چين سفر كرد وچندي بعد هم نيكسون به امريكا سفر كرد و اينك چين بدون وابستگي به امريكا وغرب به اقتصاد دوم جهان تبديل شده است . البته همانطور كه قبلا گفتم طبق اصل تأثير متقابل قطعاً يك وابستگي متقابل بين اين اقتصاد ها وجود دارد منتها اين وابستگي دو جانبه است
٣- حتي چين وهند ومالزي و تركيه و برزيل هم از اقتصاد غرب كپي برداري نكردند انها راه رشد خود را داشتند ولي اصول ليبراليسم ونكات مثبت اقتصاد سرمايه داري  را استفاده كردند واز سرمايه وتكنولوژي غرب هم استفاده كردند وبه موفقيت رسيدند واز تجربيات جهاني نهايت استفاده را بردند
٣- چين، كره وژاپن همگي قدم اول رشد صنعتي شان كپي برداري از صنعت غرب ، خريد تكنولوژي از انها وسالها بعد تحقيق وتوسعه وإبداع و اختراع و نواوري بود
٤- انها از تمامي نيرو هاي متخصص داخلي و خارجي مديران برجسته داخلي وخارجي  و سرمايه هاي داخلي وخارجي استفاده نمودند ولي ما مغر هاي داخلي ، مديران داخلي برجسته وسرمايه هاي داخلي را فراري داديم انوقت چگونه ميخواهيم توسعه دروني داشته باشيم قطر در ١٥ سال اخير ٧٠ ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي در صنايع گاز خود داشت وما ٥ ميليارد دلار هم جذب سرمايه نداشتيم و اينچنين است كشوري كه اندازه يك شهر بزرگ ما نيست دهها برابر ما گاز صادر ميكند و گاز مارا هم استخراج ميكند وميفروشد
٤-ما نميتوانيم ملزومات توسعه ورشد را در نظر نگيريم و راه هاي شكست خورده را دنبال كنيم با خود لج ومنين وسر خود را به سنگ بكوبيم وبگوييم مرغ يك پا دارد
ما نميتوانيم سرمايه محدود داخلي را براي حفظ عقبه خارجي ويا باصطلاح عمق استراتژيك مصرف كنيم انوقت از رشد وتوسعه غفلت نماييم عمق استراتژيك ما رفاه واسايش وحمايت مردم و رشد وتوسعه كشور ميباشد وگرنه روش فوق روش شكست خورده اتحاد شوروي ميباشد كه در ايميل قبل توضيح داده شد

On 18 Oct 2014, at 13:25, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي <taf_sar@googlegroups.com> wrote:


 
با سلام
خيلي متشكرم از لطف شما و نظرات خوب شما
در تكميل فرمايش شما مي خواستم اين را بگويم كه كشور ايران و يا روشنفكران آن هميشه مي خواستند يك جوري اين كشور پيشرفت كند. ميرزا ملكم خان هم مي خواست كشور پيشرفت كند. ولي نشد. رضا شاه هم مي خواست ولي نشد. مصدق هم مي خواست.كشور پيشرفت كند ولي نتوانست. اينها يك دليل داشت. كشورهاي ديگر نمي خواهند ما پيشرفت كنيم.
حال كه اين گونه است پس بايد پيشرفت را از درون خود جستجو كنيم. با مدلهاي بيگانه نمي شود.
بحثم روي مطلب زيبا كلام بود. كه با غربي ها نمي شود پيشرفت كرد. چون آنها نمي خواهند. 
ولي يك موضوع را هم نبايد. فراموش كرد . در دو مقطع زماني ابرقدرتها مي خواستند ما پيشرفت كنيم ولي مديريت داخلي كشورمان آن دو مقطع را خراب كردند. يكي سالهاي 1337 تا 1350 است. در اين سالها آمريكائيها همه گونه كمك كردند بلكه كشور پيشرفت كند. كارشناسان خود را هم فرستادند. ولي مديريت داخلي كشور مانع بزرگي شد و پيشرفت حاصل نشد. براي تأييد حرفم مراجعه كنيد به كتاب برنامه ريزي در ايران نوشته تاس . اچ. كرافت. كارشناس 
دانشگاه هاروارد.
ديگري سالهاي 1383 تا سالهاي 1390 است . در اين سالها درآمد نفتي ايران بالغ بر 600 ميليارد دلار شد. در اين سالها مي شد كشور را از اين حالت كنوني به يك كشور پيشرفته تبديل كرد. ولي مديريت كشور در اين سالها بگونه اي عمل كرد كه به جز تباهي چيز ديگري باقي نمانده است.
به هر حال بجاي اينكه ما بنشينيم و مذاكرات هسته اي را دنبال كنيم بهتر يك فكري به حال مديريت داخلي كشور كنيم.  

---------- Forwarded message ----------
From: Mohammad <m.behkam@gmail.com>
Date: 2014-10-17 19:36 GMT+03:30
Subject: Re: {تفريح و سرگرمي}, [23839] تفاوت خشكسالي با گره كور هسته اي
To: "taf_sar@googlegroups.com" <taf_sar@googlegroups.com>


با سلام خدمت دوست عزيز اقاي قرباني
با تشكر از نوشته شما نظرات خود را تيتروار بيان ميكنم
١- اساس تفكرات همه ما دلسوزي براي كشور وتلاش براي يافتن بهترين راه حل براي توسعه ورشد كشور وتامين منافع ملي ميباشد لذا تمام نظريه ها وعملكرد ها بايد در خدمت چنين هدفي باشد واگر غير از اين باشد در اين مسابقه پيشرفت ورشد وترقي جهاني جز پسرفت نصيب ما نخواهد شد وبا وجود ضعف وعقب افتادگي اقتصادي هيچ أرمان وهدفي تحقق نخواهد يافت
تاريخ روسيه را مطالعه نماييد كه ٢٩ سال پس از انقلاب اكتبر در كنگره ٢٠ حزب كمونيست مجبور شدند در أصول خود تجديد نظر كنند ومبارزه اقتصادي بين دو نظام را جايگزين مبارزه طبقاتي نمودند ودر ادامه چون انگيزه براي رشد وابداع  وترقي
براي مردم وجود نداشت ونظام  وايديولوژي حاكم بر ان هم فاقد مكانيزمهاي رشد صنعتي واقتصادي وتجارت خارجي بود عقب افتادگي اقتصادي انها بيشتر شد واز طرف ديگر در دام  مسابقه تسليحاتي غرب گرفتار شد وبا خرج منابع عظيم مالي در عقبه هاي استراتژيك خو د ومسابقة تسليحاتي ويارانه هاي عظيم داخلي كه جز تن پروري ورفاه واسايش كاذب چيزي در بر نداشت دچار ضعف مفرط مالي شد واقتصاد ان بسيار تضعيف شد ونارضايتي مردم خودش وكشورهاي اقمارش تشديد شد بطوريكه خيلي سريع اروپاي شرقي را از دست داد ودر فقط يك روز صدها هزار نفر از اعضاي حزب كمونيست كارت عضويت خود را پاره نمودند وبزرگترين كشور دنيا بدون خونريزي به ١٦ كشور تجزيه شد وتمام شكوه وعظمتش را از دست داد
٢- سرگذشت چين مدعي كمونيسم را هم همه ميدانند كه با ايجاد روابط خوب اقتصادي وسياسي با دنياي غرب كه دشمنش بودند وبا جذب تكنولوژي وسرمايه كشورهاي غربي به بهشت سرمايه داران جهان تبديل شد واكنون هم اقتصاد دوم جهان است
٣-بنظر من جنگ ايران وعراق وانرژي هسته اي دامهاي بزرگي بودند كه بر سر راه كشور ما قرار دادند  و ما بايد هوشيارانه تر عمل ميكرديم در مورد جنگ با عراق پس از فتح خرمشهر مصلحت ما صلح بود در مورد انرژي هسته اي هم همين را ميدانيم كه بسياري از كشورهاي پيشرفته امروز كه چهل سال قبل از ماعقب تر بودند و امروز فرسنگها جلوتر هستند غير ازهندوستان هيچكدام صاحب انرژي هسته اي نميباشند وبسيار هم پيشرفت كردند
٣- جنابعالي بدرستي بر عامل تجارت خارجي انگشت گذاشته ايد ولي استحضار داريد كه سهم كشور ما در تجارت خارجي جهاني  از يك در صد  در ٣٦ سال قبل به ٤ درهزار در سال ٢٠١٣ تقليل يافته واين امر قطعاً در نتيجه خطاها وتحليلهاي نادرستي بوده كه رخ داده ، متاسفانه كشور ما سالهاي مديد محل انجام سعي وخطا بوده ونتيجه ناديه گرفتن تجربيات جهاني و تاريخي عقب افتادن ازكشورهاي ديگر وضعف مفرط اقتصادي بوده ، تا جاييكه ما كه بزرگترين منابع گاز جهان را داريم وأي امر در صورت بهره برداري وصادرات ميتوانست موقعيت خوب در اقتصاد وسياست جهان براي ما إيجاد نمايد اكنون  با توجه به وارادات گاز ازتركمنستان جمع صادرات و واردات ما تقريباً صفر است 
فردا دير است ديگر كشور ظرفيتي براي سعي وخطاهاي سياسي واقتصادي ندارد از ضعفها وعملكردهاي نادرست حكومتهاي عراق وسوريه كه موجب موفقيتهاي داعش جنايتكار شد و كشورهايشان بسمت جنگ داخلي طولاني  واحتمالاً تجزيه ميرود درس بگيريم  مسئله ما اين نيست كه خواست غرب وأمريكا وروسيه وچين  چيست مسئله ما اينست كه مصلحت ما چيست وچگونه بايد حركت كنيم كه از اين دامها بيرون بياييم ودر دام ديگري نيفتيم ودر راه پيشرفت وترقي قدم بگذاريم تا وقتي كه نخواهيم اشتباهات گذشته را قبول كنيم موفق نخواهيم شد راه خود را تصحيح كنيم  امروزه مشاهده ميكنيد تاوان اشتباهات بسيار سنگين است اگر خودرا تصحيح نكنيم ايندگان هرگز مارا نخواهد بخشيد


On ۲۵ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش., at ۱۰:۰۱, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي <taf_sar@googlegroups.com> wrote:


 


با سلام و تشکر از آقای بهکام 

خیلی نمی خواهم مطالب آقای زیبا کلام را نقد کنم. چون مطالبش خیلی عمیق نیست. ولی حرفهایی زده شده که لازم است توضیح داده شود

اول - نقش تجارت خارجی در رشد اقتصادی است. امروزه همه کشورها،  رشد اقتصادیشان به تجارت خارجی آنها وابسته است. هر چه اقتصاد کشورها کوچکتر باشد. این وابستگی شدید تر است. .  ولی اقتصادهای بزرگ هم نمی توانند بدونه تجارت خارجی رشد اقتصادی خوبی داشته باشند. نمونه اش کشور چین است. این کشور با اینکه از نظر اقتصادی یک کشور بزرگ محسوب می شود. برای اینکه رابطه تجاری اش با کشورهای غربی  در سطح بالایی باشد. مجبور شده است حدود  شانزده هزار میلیارد دلار در بانک های آمریکایی سپرده گذاری داشته باشد. کشورهای کوچک که جای خود دارند. اساسا کشورهای کوچک اگر تجارت خارجی نداشته باشند، اصلا نمی توانند زندگی کنند. 
در باره کوچکی یا بزرگی اقتصاد کشور قضاوت نمی کنم. ولی به هرحال کشور وقتی می تواند. رشد خوبی داشته باشد که تجارت خارجی اش رونق داشته باشد. بتواند کالاهای ساخته شده خود را صادر و سایر کالاها را وارد کند. به عبارت دیگر یکی از مهمترین چالش های پیش روی رشد اقتصادی کشور از سال 1390 به بعد تجارت خارجی بوده است. در این موضوع شک نکنید.
دوم : موضوع خشک سالی هم یک معضل بزرگ برای کشور محسوب می شود. این خشک سالی خیلی وحشتناک است. در ارتفاعات تهران که بطور متوسط سالیانه ده الی یازده متر برف می بارد به یک باره در چند سال متوالی بارش به کمتر ای یک متر برسد. یعنی آب بی آب .این موضوع باعث کاهش کیفیت آب برای شرب و کاهش آب برای تولیدات کشاورزی می شود که شده است. حالا این خشک سالی را چقدر بتوانند مدیریت کنند. را در اخبار دنبال کنید.
سوم : موضوع چالش هسته ای است. صنعت هسته ای یک صنعت پیشرفته است. یک کشور وقتی می تواند پیشرفت کند که صنعت هسته اش پیشرفت کرده باشد. صنعت هسته ای اجزاء مختلفی دارد. مهمترین جزء آن کاربرد آن در صنعت است. در این قسمت کلیه قطعات ریز و کوچک که باید خیلی دقیق باشد ، از طریق لیزر یا همان صنعت هسته ای تولید می شود. هر چند در صنعت هسته ای گام بزرگی برداشته ایم. ولی  نسبت به قسمت باقی مانده که نداریم،  حرکت کوچکی انجام شده است. امیدوارم سایر قسمت ها را بتوانیم بدست آوریم.. 
در مورد چالش هسته ای و تحریم ها باید بگویم که این تحریم ها بیشتر بهانه است. تا یک واقعیت.   به آقای زیبا کلام توصیه می کنم به درخواست های کشور آمریکا توجه کند که در مذاکراتش چه می گوید. یا اصلا چه می خواهد. حرفهایی که آمریکائیها می زنند همان حرفهایی است که در زمان ناصر الدین شاه در مورد احداث راه آهن انگلیسیها زدند. انگلیسیها در زمان ناصرالدین شاه مبلغ زیادی از مردم ایران گرفتند که راه آهن احداث گ کنند ولی پول را گرفتند و گفتند اگر ایران راه آهن داشته باشد به هند حمله می کند . در زمان رضا شاه هم وقتی ایران می خواست کارخانه ذوب آهن داشته باشد. گفتند اگر ایران .ذوب آهن داشته باشد. می رود توپ و تانک درست می کند و لندن را به توپ می بندد. 
 و آلان هم می گویند اگر ایران صنعت هسته ای داشته باشد بمب هسته ای می سازد. که این حرف هم همان چرندیات سابق است که برای جلو گیری از پیشرفت کشور می زدند.
نتیجه گیری 
در حال حاضر موضوع چالش هسته ای ایران غیر قابل حل است. یعنی امکان ندارد.  آقای ظریف بتواند به تفاهمی برسد ولی با توجه به این وضعیت پیشنهاد می شود. به مذاکرات ادامه دهد. چون ادامه مذاکرات باعث کاهش فضای تحریمی بر علیه کشور می شود. به عبارت دیگر تجارت خارجی ایران یک  مقداری رونق می گیرد.  ولی به هرحال نمی شودگره حل کل مشکلات کشور را به پرونده هسته ای گره زد و آنرا در اختیار . آمریکا قرار داد 
از این بابت با آقای زیبا کلام و حرفهایش مخالفم .ما باید کارهای خودمان را انجام بدهیم ، مذاکرات هم باید انجام شود حالا هر وقتی که خواست حل بشود.ما که نباید خودمان را به آمریکا گره بزنیم. .  .  

---------- Forwarded message ----------
From: Mohammad <m.behkam@gmail.com>
Date: 2014-10-14 0:08 GMT+03:30
Subject: {تفريح و سرگرمي}, [23805] تفاوت خشكسالي با گره كور هسته اي
To:


دكتر صادق زيبا كلام

تفاوت خشک‌سالی با گره کور هسته‌ای در این است که در مورد اولی خیلی نیازی به توضیح در خصوص ابعاد فاجعه‌آمیز آن نمی‌رود. شبانه‌روز رسانه‌ها و مسئولین دارند در خصوص ضرورت کمتر مصرف کردن آب هشدار می‌دهند. آثار کم‌آبی را از هم‌اکنون در زردی و پژمردگی بسیاری از مناطق سرسبز و باغات کشور می‌توان مشاهده نمود. خیلی نیازی نیست که تصاویر دریاچه‌های خالی‌شده پشت سدها را نشانمان بدهند؛ بنابراین وقتی‌که گفته می‌شود که برای باران دعا کنیم، کسی نمی‌گوید که «چه ضرورتی دارد؛ مگر چه شده؟»؛ اما به‌عکس خشک‌سالی، کمتر کسی متوجه هیولای شکست مذاکرات هسته‌ای شده است. کمتر کسی متوجه شده که اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مثبتی نرسد و نهایتاً ما بازگردیم به دوران اصولگرایان و باز ماشین تحریم‌ها به کار بیافتند، یقیناً مشکلات خیلی بیشتری بر مشکلاتی که تا به حال داشته‌ایم هم اضافه خواهد شد. البته عده‌ای می‌گویند: «ما در جریان تحریم‌ها آبدیده شده‌ایم» و «تحریم‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند ما را از پای دربیاورند بلکه عزم و اراده ما را برای پیشرفت و شکوفایی بیشتر هم کرده‌اند» و... مابقی حرف‌هایی که با آنها آشنا هستیم؛ اما گفته نمی‌شود که ترکیه، مالزی، چین، هند، برزیل، ... در گذشته کجا بودند و امروز آنها کجا هستند؟ و ما ازنظر رشد و توسعه و پیشرفت‌های صنعتی و کشاورزی کجا بودیم و امروز در مقایسه با آن کشورها در کجا قرارگرفته‌ایم؟
نمی‌خواهم بگویم که شکافی که ازنظر توسعه و پیشرفت میان ما و ترکیه یا میان ما و هند امروزه وجود دارد صرفاً به‌واسطه تحریم‌ها بوده. نه بدون تردید ساختار اقتصادی دولتی ما بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور بوده و هست. درعین‌حال آثار و تبعات منفی برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها را بر جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی کشور را هم به‌هیچ‌روی نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته بسیاری از مقامات واقع‌بین‌تر کشورمان، تحریم‌ها نقش منفی در اقتصاد داشته‌اند؛ بنابراین برای اینکه تحریم‌ها برداشته شوند نه‌تنها دعا که می‌بایستی نذرونیاز هم بنماییم. همچنان که من نذر کرده‌ام که ظرف روزهای باقی‌مانده سرانجام بتوانیم با آمریکایی‌ها در مورد پرونده هسته‌ای مان به توافق برسیم تا گره کور هسته‌ای که بیش از یک دهه به کشور صدمه وارد کرده و سد راه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی مان بوده سرانجام باز شود.
من فی‌الواقع معتقدم که اگر باران ببارد، اما گره کور هسته‌ای همچنان بسته بماند، ما راه به‌جایی نخواهیم برد و می‌رسیم به وضعیت سال‌های 84 تا 92. اما اگر خدای‌ناکرده خشک‌سالی ادامه پیدا کند، اما اگر گره کور هسته‌ای باز شود، لااقل می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی داخلی و خارجی در بخش آب و کشاورزی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن (کارهایی که در گذشته از آنها غفلت کرده‌ایم) مشکل کم‌آبی را تا حدودی برطرف کرد. به همین خاطر است که من برای باران دعا می‌کنم، اما برای باز شدن گره کور هسته‌ای، افزون بر دعا دست به دامان نذرونیاز هم شده‌ام.
‎تفاوت خشک‌سالی با گره کور هسته‌ای در این است که در مورد اولی خیلی نیازی به توضیح در خصوص ابعاد فاجعه‌آمیز آن نمی‌رود. شبانه‌روز رسانه‌ها و مسئولین دارند در خصوص ضرورت کمتر مصرف کردن آب هشدار می‌دهند. آثار کم‌آبی را از هم‌اکنون در زردی و پژمردگی بسیاری از مناطق سرسبز و باغات کشور می‌توان مشاهده نمود. خیلی نیازی نیست که تصاویر دریاچه‌های خالی‌شده پشت سدها را نشانمان بدهند؛   بنابراین وقتی‌که گفته می‌شود که برای باران دعا کنیم، کسی نمی‌گوید که «چه ضرورتی دارد؛ مگر چه شده؟»؛ اما به‌عکس خشک‌سالی، کمتر کسی متوجه هیولای شکست مذاکرات هسته‌ای شده است. کمتر کسی متوجه شده که اگر مذاکرات هسته‌ای به سرانجام مثبتی نرسد و نهایتاً ما بازگردیم به دوران اصولگرایان و باز ماشین تحریم‌ها به کار بیافتند، یقیناً مشکلات خیلی بیشتری بر مشکلاتی که تا به حال داشته‌ایم هم اضافه خواهد شد. البته عده‌ای می‌گویند: «ما در جریان تحریم‌ها آبدیده شده‌ایم» و «تحریم‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند ما را از پای دربیاورند بلکه عزم و   اراده ما را برای پیشرفت و شکوفایی بیشتر هم کرده‌اند» و... مابقی حرف‌هایی که با آنها آشنا هستیم؛ اما گفته نمی‌شود که ترکیه، مالزی، چین، هند، برزیل، ... در گذشته کجا بودند و امروز آنها کجا هستند؟ و ما ازنظر رشد و توسعه و پیشرفت‌های صنعتی و کشاورزی کجا بودیم و امروز در مقایسه با آن کشورها در کجا قرارگرفته‌ایم؟     نمی‌خواهم بگویم که شکافی که ازنظر توسعه و پیشرفت میان ما و ترکیه یا میان ما و هند امروزه وجود دارد صرفاً به‌واسطه تحریم‌ها بوده. نه بدون تردید ساختار اقتصادی دولتی ما بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور بوده و هست. درعین‌حال آثار و تبعات منفی برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها را بر جلوگیری از رشد و توسعه اقتصادی کشور را هم به‌هیچ‌روی نمی‌توان نادیده گرفت. به گفته بسیاری از مقامات واقع‌بین‌تر کشورمان، تحریم‌ها نقش منفی در اقتصاد داشته‌اند؛ بنابراین برای اینکه تحریم‌ها برداشته شوند نه‌تنها دعا که می‌بایستی نذرونیاز هم بنماییم.   همچنان که من نذر کرده‌ام که ظرف روزهای باقی‌مانده سرانجام بتوانیم با آمریکایی‌ها در مورد پرونده هسته‌ای مان به توافق برسیم تا گره کور هسته‌ای که بیش از یک دهه به کشور صدمه وارد کرده و سد راه پیشرفت و شکوفایی اقتصادی مان بوده سرانجام باز شود.     من فی‌الواقع معتقدم که اگر باران ببارد، اما گره کور هسته‌ای همچنان بسته بماند، ما راه به‌جایی نخواهیم برد و می‌رسیم به وضعیت سال‌های 84 تا 92. اما اگر خدای‌ناکرده خشک‌سالی ادامه پیدا کند، اما اگر گره کور هسته‌ای باز شود، لااقل می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی داخلی و خارجی در بخش آب و کشاورزی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مدرن (کارهایی که در گذشته از آنها غفلت کرده‌ایم) مشکل کم‌آبی را تا حدودی برطرف کرد. به همین خاطر است که من برای باران دعا می‌کنم، اما برای باز شدن گره کور هسته‌ای، افزون بر دعا دست به دامان نذرونیاز هم   شده‌ام.‎
--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.--
Taybeh Toosi


--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.
--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.--
Taybeh Toosi


--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر