۱۳۹۳ آبان ۱۷, شنبه

[Anobanini:470] دوره جامع عکاسی مبتدی تا پیشرفته - آذر و دی 1393

دوره آموزش عکاسی


آذر و دی ماه 1393


( 13 جلسه تئوری و 2 جلسه عملی)--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر