۱۳۹۳ آذر ۹, یکشنبه

[Anobanini:479] کویر مصر تا تخت عروس - 19 تا 22 آذرماه 1393 (3 روزه)


کویر مصر تا تخت عروس

19 تا 22 آذرماه 1393

(3 روزه)
جاذبه های این سفر

بازدید از روســـــتای مصر و فرحزاد
بازدید از کویـــــــــر مــــــــــــصر
بازدید از تـــــــــخت عروس
بازدید از چال سلکنون
بازدید از نیــزارها
و...--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر