۱۳۹۳ آذر ۸, شنبه

[Anobanini:478] آب گرم گِنو تا خور آذینی - 26 تا 30 آذرماه 1393 (5 روزه)آبگرم گنو تا خور آذینی


26 تا 30 آذرماه 1393

(5 روزه)
جاذبه های این سفر

بازدید از خور آذینی و حرای تیاب و میناب ( تنها نقطه مانگروی ایران با درخت چندل)
بازدید از سایت پرندگان شکارگر جنوب ایران
مشاهده دره عربی چشمه آبگرم گنو و ماهی انحصاری ایران در این نقطه
مشاهده دریای جنوب ایران و گشتی در بازارهای محلی بندرعباس

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر