۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [16547] عشق به زندگي يعني اين
 

 
 

 
 عشق به زندگي يعني اين
 
 
 
  


 
 


Error! Filename not specified.
 
 


 
--
اصالتمندي واقعي در كسب اين قدرت است
كه افكار پيشين را دريابيم و
دريافته ها را تحمل كنيم و
آنچه را كه در خفا تحمل كرده ايم
به بالندگي برسانيم 
 
 
 
 
 
 
 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر