۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [16549] اين­گونه نگاه کنيم
 
1. مرد را به عقلش نه به ثروتش2. زن را به وفايش    نه  به جمالش
3.  دوست را به محبتش نه به کلامش

rahmat14.blogfa.com4. عاشق را به صبرش نه به ادعايش
5.                         مال را به برکتش نه به مقدارش
6.                         خانه را به آرامشش نه به اندازه اش
7.                         اتومبيل را به کاراييش نه به مدلش
8.                         غذا را به کيفيتش نه به کميتش
9.                         درس را به استادش نه به سختيش
10.                 دانشمند را به علمش نه به مدرکش
11.                 مدير را به عمل کردش نه به جايگاهش
12.                 نويسنده را به باورهايش نه به تعداد کتابهايش
13.                 شخص را به انسانيتش نه به ظاهرش
14.                 دل را به پاکيش نه به صاحبش
15.                 جسم را به سلامتش نه به لاغريش
16.                 سخنان را به عمق معنايش نه به گوينده اشهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر