۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

شادروان استاد جلال دوستی از زبان ستار هشیاری پور یکی از شاگردان قدیمی اش

شادروان استاد جلال دوستی از زبان ستار هشیاری پور یکی از شاگردان قدیمی اش به همراه قطعه ای در مایه دشتی به یاد استادهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر