۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

[Anobanini:498] تور طبیعت ایلام - 28 اسفند تا 3 فروردین

طبیعت ایلام
28 اسفند 1393 تا 3 فروردین 1394

( 5 روزه)
جاذبه های این سفر

آبشار دربند؛ دره شهر
شهر تاریخی سیمره؛ دره شهر
تنگه بهرام چوبین؛ دره شهر
پل گاومیشان؛ پل دختر
تنگه رازیانه؛ ایلام
تنگه و غار زینگان؛ ایلام
--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر