۱۳۸۹ شهریور ۶, شنبه

دانلود 50 ترانه - گلهای رنگارنگ
گلهای رنگارنگ - وبلاگ ندای گلها

http://urfile.net/files/ylfi2dgogkd8tcoftq6p.png


(تقدیمی از طرف حامیان موسیقی اصیل؛ مخاطبان ندای گلها)
1   گلهای رنگارنگ 197 - مرضیه، بنان ...

Size: 86.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

2   گلهای رنگارنگ 200 - مرضیه ...

Size: 7.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

3   گلهای رنگارنگ 388 - قوامی، الهه، شهیدی ...

Size: 42.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

4   گلهای رنگارنگ 416 - ایرج، سیما بینا ...

Size: 27.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

5   گلهای رنگارنگ 419 - مرضیه ...

Size: 27.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

6   گلهای رنگارنگ 425 - پوران، قوامی ...

Size: 25.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

7   گلهای رنگارنگ 432 - خوانساری، عهدیه ...

Size: 27.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

8   گلهای رنگارنگ 443 - شهیدی، عهدیه ...

Size: 26.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

9   گلهای رنگارنگ 446 - سیما بینا، قوامی ...

Size: 25.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

10   گلهای رنگارنگ 449 - گلپا، الهه ...

Size: 25.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
---------------------------

11   گلهای رنگارنگ 450 - گلپا، عهدیه ...

Size: 27.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------


12   گلهای رنگارنگ 452 - خوانساری، عهدیه ...

Size: 27.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

13   گلهای رنگارنگ 454 - ناهید، قوامی ...

Size: 40.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

14   گلهای رنگارنگ 456 - وفایی، خوانساری ...

Size: 26.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

15   گلهای رنگارنگ 475 - گلپا، عهدیه ...

Size: 26.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

16   گلهای رنگارنگ 476 - ایرج، عهدیه ...

Size: 25.9 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

17   گلهای رنگارنگ 477 - خوانساری، ناهید ...

Size: 26.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

18   گلهای رنگارنگ 478 - گلپا، ناهید ...

Size: 25.3 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

19   گلهای رنگارنگ 481 - قوامی، عهدیه ...

Size: 26.7 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

20   گلهای رنگارنگ 482 - شهیدی، الهه ...

Size: 26.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

21   گلهای رنگارنگ 492 - خوانساری، ایرج، عهدیه ...

Size: 49.7 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

22   گلهای رنگارنگ 493 - قوامی، سیما بینا، گلپا ...

Size: 49.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

23   گلهای رنگارنگ 502 - مرضیه ...

Size: 102.9 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

24   گلهای رنگارنگ 510 - الهه، ایرج ...

Size: 15.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

25   گلهای رنگارنگ 510 ب - الهه، قوامی، ایرج ...

Size: 8.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

http://nedayegolha.mihanblog.com/


26   گلهای رنگارنگ 511 - سیما بینا، ایرج ...

Size: 24.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

27  گلهای رنگارنگ 520 - هایده ...

Size: 13.3 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

28   گلهای رنگارنگ 524 - خوانساری ...

Size: 23.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

29   گلهای رنگارنگ 526 - مرضیه، ایرج  ...

Size: 19.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

30   گلهای رنگارنگ 527 - عهدیه، خوانساری ...

Size: 26.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
---------------------------


31   گلهای رنگارنگ 528 - عهدیه، شهیدی ...

Size: 22.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

32   گلهای رنگارنگ 529 - مهستی، خوانساری ...

Size: 30.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

33   گلهای رنگارنگ 529 ب - مهستی، خوانساری ...

Size: 25.8 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

34   گلهای رنگارنگ 530 ب - قوامی، گلپا، الهه ...

Size: 47.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

35   گلهای رنگارنگ 532 - عهدیه، خوانساری ...

Size: 63.7 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

36   گلهای رنگارنگ 534 - عهدیه، ایرج ...

Size: 12.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

37   گلهای رنگارنگ 536 - عهدیه، قوامی ...

Size: 21.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

38   گلهای رنگارنگ 544 ب - الهه، شهیدی، سیاوش ...

Size: 42.3 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------
39   گلهای رنگارنگ 545 ب - مهستی، گلپا، شهیدی ...

Size: 50.0 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

40   گلهای رنگارنگ 546 - سیما، بینا، خوانساری ...

Size: 25.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

41  گلهای رنگارنگ 550 - رویا، خوانساری ...

Size: 25.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

42   گلهای رنگارنگ 551 - سیما بینا ...

Size: 25.1 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

43   گلهای رنگارنگ 555 ب - الهه، گلپا، خوانساری ...

Size: 13.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

44   گلهای رنگارنگ 559 ب - عهدیه، ایرج، وفایی ...

Size: 47.7 Mb       Server: 4.Shd         ..........  Download
----------------------------

45   گلهای رنگارنگ 562 - عهدیه، شهیدی، شجریان ...

Size: 9.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

46   گلهای رنگارنگ 568 - الهه، قوامی ...

Size: 26.5 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

47   گلهای رنگارنگ 569 ب - مرضیه، ایرج  ...

Size: 41.4 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------

48   گلهای رنگارنگ 574 - الهه، شهیدی ...

Size: 21.9 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
---------------------------

49   گلهای رنگارنگ 580 - هایده، سیاوش ...

Size: 28.6 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------
50   گلهای رنگارنگ 181 - مرضیه ...

Size: 19.2 Mb       Server: 4.Shd        ..........  Download
----------------------------
 برگرفته از وبلاگ ندای گلهاhttp://nedayegolha.mihanblog.com/


http://urfile.net/files/u6k05fr7sc2aa7op6nvd.jpgهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر