۱۳۹۳ مرداد ۱۹, یکشنبه

[Anobanini:452] دوره آموزشی عکاسی پیشرفته - 27 تا 31 مردادماه 1393
دوره آموزشی عکاسی پیشرفته
27 تا 31  مردادماه 1393
سرفصل های آموزشی دوره

فاصله هایپرفوکال
عکاسی لانگ اکسپوژر
آشنایی با فیلترها
شناخت نور در عکاسی
ترکیب بندی در عکاسی
عکاسی پانوراما
عکاسی HDRدر صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از آدرس زیر استفاده کنید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4750


برخی دیگر از تورها و برنامه های این گروه:


رصد و عکاسی آسمان شب - 5شنبه 30 مردادماه 1393


--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر