۱۳۹۳ شهریور ۲, یکشنبه

سیب عشق
در صورت باز نشدن تصاویر اینجا رو کلیک کنید


اینا به جاذبه زمین و این سوسول بازیا اعتقاد ندارن
ﻓﺎﻣﻴﻞ( ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ): ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺷﺪﻳﻢ !
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﻣﮕﻪ ﻗﺒﻼٌ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮﺩﻳﻢ! ؟
ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪﻳﻢ!
ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ : ﮐﺎﮐﻮ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﮑﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻲ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻢ!
ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﺍﻱ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﻘﺪ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﮑﻨﻴﻦ! ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺠﺮﻱ ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﮐﻴﮏ ﺗﻮ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺭﻭ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﻤﻮﻥ!
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺑﺎﺯ ﻣﺎ ﻳﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻔﺖ ﺑﮑﺸﻴﻢ!
ﻓﺎﻣﻴﻞ: ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻱ 12ﺑﺎﺭ ﮐﺘﮏ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ ﺑﻴﺎ ﺍﻳﻨﻮ ﻫﻢ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﮕﻴﺮ!
(ﻣﺠﺮﻱ ﻣﻴﺎﺩ)
ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ : ﺁﻗﻮ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ !
ﻣﺠﺮﻱ: ﭼﻲ؟
ﻫﻤﺴﺎﺩﻩ : ﻫﺮﭼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻲ، ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﺍﺧﺘﻼﺱ 3 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ، ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ...
ﻣﺠﺮﻱ: ﭘﺲ ﮐﻴﮏ ﺭﻭ ﮐﻲ ﺧﻮﺭﺩﻩ؟ ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺭﺩﻱ؟
ﭘﺴﺮﻋﻤﻪ : ﺍﻱ ﺧﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﮕﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﻲ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﻴﮕﻲ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺱ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻳﻪ ﮐﻴﮏ 7ﺗﻮﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻱ؟؟


ﺑـﻨﻈﺮﻡ ﺍﺻـﻼ ﺟـﺎﻟـﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐـﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺁﺩﻡ ﺍﺯ ﺗـﮑﻨﻮﻟـﻮﮊﯼ ﺳﺮ ﺩﺭ ﺑـﯿـﺎﺭﻩ 
ﻣﺜـﻼ ﺑـﻬﺶ ﺑﮕـﯽ ﭼـﯿﮑـﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨـﯽ؟؟
ﺑـﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻭﯾـﻨــﺪﻭﺯ ﻋـﻮﺽ ﻣﯿﮑﻨـﻢ!
ﻧـﺼﻒ ﺟـﺬﺍﺑـﯿﺖ ﺩﻭﺱ ﺩﺧـﺘـﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻨـﮓ ﺑـﻮﺩﻧـﺸﻪ..!!
اتفاقا ویندوز نصب کردنشون هم باحاله یه بار بشینین ببینین 
مورد داشتیم که رفته خونه دختره ویندوز عوض کرده
دختره گفته اگه میشه مای کامپیوتر رو هم نصب کنید !
اونم گفته اونجوری هزینتون بیشتر میشه ها
دختره گفته :چاره ای نیس، نصب کن 
ﭼﻨﺪﻭﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺩﺧﺘﺮ همسایه ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﻍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﺮﺩ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﻏﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺮﻏﺎﯼ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯾﻦ !!!!!
ﺁﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﺮﻍ ﻧﺮ هم ﺩﺍﺭﯾﻢ !
قرآن ها رو بذارید رو سرتون
الهی العفو 

چرا مردا و پسرا دوست دارن دوست دختر یا همسرشون خنگول باشه ؟ جواب: تا از پدرسوخته بازیای اونا نتونه سر در بیاره 

دختر: عزيزم دوستم دارى؟
پسر: اره خيلى
دختر: بهم ثابت كن 
پسر: چجورى؟!
دختر: برو با اون شير بجنگ!
پسر: عزيزم اخه من اگه با شير بجنگم، منو تيكه تيكه ميكنه و مى خوره بدش ديگه چيزى ازم نميمونه... يه چيز ديگه بگو؟!
دختر: گوشیتو بده پی ام هارو بخونم !
پسر: كو؟ كجاس اين شير پدرسگ؟! بگو برم پاره پارش كنم ....ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ مخاطب خاصم ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﻣﻨﻢ ﺍﻟﮑﯽ ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻌﻔﺮﯼ ؟؟؟
اونم ﺍﻭﻣﺪ ﺯﺭﻧﮕﯽ ﮐﻨﻪ ﮔﻔﺖ : ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ غلط میکنی ﭘﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺗﻮ ﺣﺴﺎﺑﺖ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﺸﯽ ، ﯾﺎ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﭘﻮلو ﻣﯿﺮﯾﺰﯼ به ﺣﺴﺎﺏ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻣﯿﺎﺭﻡ ﺟﻠﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ !
ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩﻡ یهو ﺩﯾﺪﻡ گفت : ﻋﺎﻗﺎ به خدﺍ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﻧﺒﻮﺩ ، ﺍﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺟﻌﻔﺮﯼ ﻧﯿﺲ و ﮔﻮﺷﯿﻮ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد …
ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻧﯿﺲ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﻓﺎﻉ حمله ست 
میگم قدیم که موبایل اختراع نشده بود فامیل و آشنا وقتی تو کوچه همو میدیدن سرشونو تو چی میکردن و رد میشدن؟! تو هم اولاد خودمی !!!
.
.
.

ترفند پیرمردها برای ماچ کردن زنهای فامیل ...


میگم یوقت زشت نباشه هنوز در چالش سطل یخ شرکت نکردم..؟؟!! قسمت ناراحت كننده قضيه اينجاست كه نصف آشناهاى من كه آب ريختن رو سرشون و ويديوش رو گذاشتن تو اينستاگرم هنوز نميدونن ALS چيه خب دیگه ساسی مانکن هم سطل یخ ریخت رو سرش! جمع کنید بریم شربت آبلیمو بریزیم
ابتدا حروف جا افتاده در ميان "ت" و "ك" را پر مي كنيد. سپس عدد مورد نظر را ارسال مي كنيد.عطر سنجد به مقدار لازم برايتان ارسال مي شود. هي مي ماليد به تن و بدنتان و راه مي افتيد در كوچه و خيابان. بقيه اش را شركت عطر سنجد تضمين مي كند. هزينه مكان و ماليات بر ارزش كاسته، جداگانه محاسبه مي شود. توصيه مي شود به پنج "مورد" اول بي محلي كنيد. احتمالا موقعيتهاي بهتري در انتظار شماستتشکیک؟ تملیک؟ تبریک؟ تدارک؟ یا حتی ته‌ دیک؟! ترک؟ تملک؟ تبرک؟ تیرک؟ تاندون پای غوک؟ 
بیایید نیمه پر لیوان رو ببینیم. اون کلمه تفکیک باید باشه با توجه به مباحث روز درباره تفکیک جنسیتی بعد میگن چرا آمریکا تحریم ها رو بر نمی داره میگم نمیشه یه چیزی بسازن که دیگه تو خیابون هم راه نیفتیم؟ بسیار سقوط باید تا پخته شود مسافرروزگاری که ایران ایر یکی از معتبرترین و امن ترین شرکتهای هواپیمایی جهان بود و شخصیت های معروف دنیا با اطمینان خاطر سفر می کردند

الیزابت تیلور هنرپیشه و ستاره ی آن زمان هالیوود ، در پرواز افتتاحیه شرکت ایران ایر در سال ۱۹۷۶ به ایران دعوت شد و از تخت جمشید نیز بازدید نمود

از قدیم و ندیم گفتن آن چیز که خار آید یک روز به کار آید

عشق اگر باشد، مرکب و مقصد مهم نیست؛ بالاخره با یک چیزی یه وقتی به سایه بانی می توان رسید....


امید نوشته: من آدم مذهبی ای نیستم ولی هنگام مطالعه یک کتاب مذهبی (از روی کنجکاوی) به حدیثی برخوردم که برایم تکان دهنده بود .. تاثیر عجیبی رویم گذاشت و از زمان خواندن آن حدیث ( مربوط به یکی از امامان شیعی) زندگیم خیلی تغییر کرده.حدیث این بود : زشت ترین کار این است که انسان چیزی را که در خود وجود دارد ، در دیگران بد بدانددقت کردید؟


تا حالا شده از اینکه کسی به شما دروغ می گوید حرص بخورید ؟ ولی آیا تا حالا خودتان اصلا" دروغ نگفته اید؟


تا حالا شده از اینکه راننده ای قوانین را رعایت نمی کند لجتان بگیرد؟ آیا تا حالا خودتان همیشه قوانین رانندگی را رعایت کرده اید؟


تا حالا شده از اینکه کسانی صف را رعایت نمی کنند اعصابتان خرد شود ؟ آیا تا حالا خودتان همیشه صف را کاملا" رعایت کرده اید؟


تا حالا شده از اینکه کسی خوبی شما را جبران نکرده دلخور شوید؟ تا حالا خودتان همیشه خوبی همه را جبران کرده اید؟


ما همیشه برای خطاهای خودمان توجیه می آوریم ولی اگر عمیقا" به رفتار خودمان توجه کنیم می بینیم ممکن است رفتارهای نادرست دیگران هم همین توجیهات را داشته باشد.


اصلا" اینکه ما از اطرافیان خود همیشه دلخور و طلبکار هستیم و خودمان را خوب مطلق می دانیم باعث می شود به اندازه کافی از زندگی لذت نبریم.آپدیت های گیزمیز

عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت 

 *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

برای دریافت ایمیل های ما کلیک کنید و عضو شوید
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

--
-- اگر مایل به دریافت ایمیل های این گروه نیستید کافیست یک ایمیل با عنوان "لغو عضویت" به آدرس زیر ارسال کنید
 
Mansour.Ghiyamat@gmail.Com
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "M G Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to mansourghiyamat+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر