۱۳۹۱ دی ۱۶, شنبه

Fw: خاروگل


----- Forwarded Message -----
From: mohamadreza Noormohamadi <mnoormohamadi@yahoo.com>
To:
Sent: Thursday, January 3, 2013 8:27 AM
Subject: Fw: خاروگلخاروگل

غنچه از خواب پرید ، و گلی تازه به دنیا آمد

خار خندید و به گل گفت : سلام و جوابی نشنید

خار رنجید ولی هیچ نگفت

ساعتی چند گذشت ، گل چه زیبا شده بود

دست بی رحمی آمد نزدیک

/... گل سراسیمه ز وحشت افسرد

لیک آن خار در آن دست خزید

و گل از مرگ رهید

صبح فردا که رسید

خار با شبنمی از خواب پرید

گل صمیمانه به او گفت : سلامهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر