۱۳۹۲ تیر ۱۶, یکشنبه

Fwd: [funy-word] گلستان سعدی--
--
Google Groups "FUNNY FROM THE WORD" group.
To post to this group, send email to funny-from-the-word@googlegroups.com

To left this group , funny-from-the-word-unsubscribe@googlegroups.com
 
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/funny-from-the-word
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "FUNNY FROM THE WORD" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به funny-from-the-word و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر